Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

1.       Zamawiający:

Gmina Miejska Złotoryja,

pl. Orląt Lwowskich 1,

59-500 Złotoryja

NIP 6941566116

2.       Dane kontaktowe Zamawiającego:

 1. adres j/w
 2. osoba do kontaktu: Paweł Kochanowski, tel. 76 8 779 110, mail: wou@zlotoryja.pl

Wszelką korespondencję do zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem :

„Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja”.

3.       Podstawa prawna:

Dialog techniczny prowadzony jest na postawie art. 31 a – 31d ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie miasta Złotoryja, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

4.       Przedmiot zamówienia:

 1. zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja.
 2. Zakres zadań:
  1. Zapewnienie transportu w komunikacji miejskiej na terenie miasta Złotoryja, w dni powszednie w oparciu o dwie linie autobusowe.

5.       Cel dialogu:

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie:

 1. opisu przedmiotu zamówienia,
 2. optymalnego sposobu organizacji transportu zbiorowego tj. m.in.
  1. rozmieszczenia przystanków,
  2. rozkładu jazdy,
  3. ilości linii przewozowych,
  4. rodzaju pojazdów wykorzystywanych w transporcie,
  5. innych warunkach technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych.

6.       Zasady prowadzenia dialogu:

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja, opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym
  w ogłoszeniu.
 3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,
  z zastrzeżeniem §6 ust. 10 Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem.
 4. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidujemy na dzień  7 września 2018 r.

7.       Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym:

 1. Pomioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja, powinny złożyć:
  1. prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1), oraz wszelkie inne dokumenty, które zgłaszający uzna za istotne;
  2. dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego;

Zgłoszenia można składać:

 1. osobiście w siedzibie zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 2. mailem na adres, wskazany w pkt 2, w formie skanu podpisanego dokumentu (na termin pierwszego spotkania należy przynieść oryginały dokumentów);
 3. zamawiający nie ma obowiązku dopuszczać do udziału uczestników, który zgłoszą chęć udziału po terminie
 4. termin składania dokumentów do dnia 17 sierpnia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2018 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż