Uchwała Nr XLVII/312/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2006 r
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXXVII/242/2005 z dnia 26 października 2005 r w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 4 wprowadza się nowe brzmienie tablicy nr 18 „Przepływy finansowe budżetu Miasta Złotoryja 2005-2006”:

                PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU MIASTA ZŁOTORYJA  2005 -  2009      

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2005

2006

2007

2008

2009

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

 

 

 

 

 

A.

Dochody i wydatki budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

DOCHODY OGÓŁEM

26 834 000

27 503 500

28 644 000

29 303 000

29 977 000

1.1

Dochody własne, z czego

15 609

16 783

16 725

17 137

17 531

 

1.1.1

z podatków i opłat

6 645

7 205

7 349

7 496

7 646

 

1.1.2

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 059

7 200

7 344

7 491

7 641

 

1.1.3

z majątku gminy

1 500

1 945

1 580

1 690

1 680

 

1.1.4.

pozostałę dochody własne

405

433

452

460

564

 

1.2.

Subwencja ogólna

6 830

6 400

6 450

6 600

6 750

 

1.2.1

Subwencja wyrównawcza

1 110

1 000

800

750

700

 

1.3.

Dotacje, w tym

4 061

4 817

5 106

5 295

5 455

 

1.3.1.

dotacje celowe na zadania własne

21

100

106

80

100

 

1.3.2.

dotacje z funduszy celowych

819

1 491

1 600

1 710

1 790

 

1.3.3.

pozostałe dotacje

3 221

3 226

3 400

3 505

3 565

 

2.

Wydatki ogółem, w tym 

30 616 000

31 228 320

31 852 886

32 489 944

33 139 743

 

2.

PRZYCHODY OGÓŁEM

3 782 000

6 604 000

3 917 566

2 883 461

1 962 476

3.

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, w tym :

26 621 268

25 704 590

26 117 566

27 306 461

27 934 476

2.1.2.

Wynagrodzenia i pochodne

9 736

9 931

10 129

10 332

10 539

 

 

Wydatki bieżące bez odsetek

26 321 268

25 404 590

25 707 566

26 795 461

27 385 475

 

odsetki od kredytów i pożyczek ogółem

300 000

455 000

645 000

759 000

774 000

 

* odsetki od kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów

300 000

300 000

250 000

240 000

180 000

 

* odsetki od kredytów i pożyczek zaciąganych po roku 2005

0

155 000

395 000

519 000

594 000

4.

WYDATKI INWESTYCYJNE

3 994 732

6 715 000

4 445 000

2 296 000

1 460 000

 

* ze środków własnych

4 750

6 995 000

3 870 000

2 296 000

1 460 000

 

5

WYDATKI OGÓŁEM

30 616 000

32 419 590

30 562 566

29 602 461

29 394 476

 

Własne środki na wydatki inwestycyjne(dochody- wydatki bieżące-spłata rat)

-1 027 268

393 910

252 434

-287 461

-202 476

6.

WYNIK FINANSOWY (dochody- wydatki)

-3 782 000

-4 916 090

-1 918 566

-299 461

582 524

B.

Istniejące zadłużenie na podstawie zawartych umów na dzień składania wniosku

 

 

 

 

 

 

7.

spłata rat kredytów, pożyczek (łącznie z kredytami planowanymi do pozyskania) w tym :

1 240 000

1 685 000

1 699 000

2 284 000

2 245 000

 

* raty spłat kredytów, pożyczek wynikające z zawartych umów

1 240 000

1 685 000

1 382 000

1 482 000

860 000

 

* projektowane raty spłat kredytów planowanych do pozyskania po roku 2005

0

0

0

0

1 319 000

8.

KREDYTY, POŻYCZKI DO ZACIĄGNIĘCIA

2 132 000

5 885 000

3 617 566

2 583 461

1 662 476

9.

ZADŁUŻENIE

9 394 000

13 594 000

15 512 566

15 812 027

15 229 503

10.

* zadłużenie w % wg art. 113 ustawy o fin. publ.

5,74%

7,78%

8,18%

10,38%

10,07%

11.

* zadłużenie w % wg art. 114 ustawy o fin.publ.

35,01%

49,43%

54,16%

53,96%

50,80%

2. W punkcie 5 nadaje się nowe brzmienie tablicy nr 20 „Zadania w zakresie Transportu”:

Lp

NAZWA ZADANIA

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

NAKŁADY NA LATA 2005-2009

PRZEWIDYWANE NAKŁADY W LATACH w tys. zł.

2005

2006

2007

2008

2009

TRANSPORT

a/ środki budżetu

4 215

0

1 670

995

580

970

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

4 215

0

1 670

995

580

970

1.

Budowa drogi ulicy Podmiejskiej wraz z odwodnieniem

a/ środki budżetu

471

0

270

201

0

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

471

0

270

201

0

0

2.

Budowa dróg ulic: Śląskiej, Lubuskiej, Krakowskiej

a/ środki budżetu

524

0

150

374

0

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

524

0

150

374

0

0

3.

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w LSSE - podstrefa Złotoryi

a/ środki budżetu

700

0

300

250

150

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

700

0

300

250

150

0

4.

Budowa ulicy Nad Zalewem wraz z parkingiem przy Przychodni Zdrowia w Złotoryi

a/ środki budżetu

700

0

700

0

0

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

700

0

700

0

0

0

5.

Budowa ulicy Cichej

a/ środki budżetu

170

0

0

170

0

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

170

0

0

170

0

0

6.

Budowa ulicy Pagórkowej

a/ środki budżetu

430

0

0

0

430

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

430

0

0

0

430

0

7.

Budowa ulicy Na skarpie

a/ środki budżetu

410

0

0

0

0

410

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

410

0

0

0

0

410

8.

Budowa ulicy Jerzmanickiej

a/ środki budżetu

300

0

0

0

0

300

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

300

0

0

0

0

300

9.

Budowa ulicy Odrzańskiej (z odwodnieniem)

a/ środki budżetu

100

0

0

0

0

100

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

100

0

0

0

0

100

10.

Budowa ulicy Kopaczy z odwodnieniem

a/ środki budżetu

160

0

0

0

0

160

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

160

0

0

0

0

160

11.

Budowa parkingu przy ul. Sportowej

a/ środki budżetu

250

0

250

0

0

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

250

0

250

0

0

0


3. W punkcie 5 nadaje się nowe brzmienie tablicy nr 26 „Zadania ogółem”:

NAZWA ZADANIA

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

NAKŁADY NA LATA 2005-2009

2005

2006

2007

2008

2009

TRANSPORT

a/ środki budżetu

4 215

0

1 670

995

580

970

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

4 215

0

1 670

995

580

970

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a/ środki budżetu

3 960

0

1 260

2 000

700

0

b/ środki pomocowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

3 960

0

1 260

2 000

700

0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a/ środki budżetu

1 465

0

700

315

300

150

b/ środki pomocowe

860

0

300

260

200

100

RAZEM:

2 325

0

1 000

575

500

250

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a/ środki budżetu

3 569

0

1 700

963

566

340

b/ środki pomocowe

8 211

0

600

2 641

2 829

2 141

RAZEM:

11 780

0

2 300

3 604

3 395

2 481

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a/ środki budżetu

450

0

250

50

150

0

b/ środki pomocowe

1 173

0

1 173

0

0

0

RAZEM:

1 623

0

1 423

50

150

0

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a/ środki budżetu

950

0

828

122

0

0

b/ środki pomocowe

2 450

0

2 136

314

0

0

RAZEM:

3 400

0

2 964

436

0

0

OGÓŁEM

a/ środki budżetu

14 609

0

6 408

4 445

2 296

1 460

b/ środki pomocowe

12 694

0

4 209

3 215

3 029

2 241

RAZEM:

27 303

0

10 617

7 660

5 325

3 701

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/312/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 81