Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. OŚWIATY
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi 

Wymiar czasu pracy: 
- 1 etat
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 ze zm.) 
- wykształcenie wyższe I stopnia,
- znajomość przepisów ustawy prawo oświatowe;
- znajomość przepisów ustawy – karta nauczyciela;
- 3 lata stażu pracy.
Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
- wykształcenie wyższe II stopnia;
- staż w pracy w administracji publicznej;
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
- znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
- znajomość przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Umiejętności :
- obsługa komputera (pakiet Office);
- umiejętność stosowania przepisów;
- umiejętność pracy w grupie;
- dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
- komunikatywność, kreatywność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów;
- prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawców z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- uzupełnianie danych w systemie informacji oświatowej;
- współdziałanie z oświatowymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej;
- prowadzenie spraw związanych z zadaniami publicznymi.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu lipcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, 
2) życiorys – CV,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
9) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
11) oświadczenie dotyczące  ochrony danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl  

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Główny Specjalista ds. Oświaty  76 8779 151.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. oświaty”, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony 
(6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Burmistrz Miasta Złotoryja 
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2018 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż