Ogłoszenie o naborze na ławników sądów powszechnych – uzupełnienie listy ławników bieżącej kadencji 2016-2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH – UZUPEŁNIENIE LISTY ŁAWNIKÓW BIEŻĄCEJ KADENCJI 2016-2019

Zgodnie treścią przepisu art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych           (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 23) Rada Miejska w Złotoryi prowadzi nabór na ławników do sądów  powszechnych – uzupełnienie liczby ławników w bieżącej kadencji 2016-2019.

Stosownie do art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.  z 2018r. poz. 23) Prezes Sądu Okręgowego pismem znak A.0152-6/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. podał  liczbę ławników przewidzianych do wyborów uzupełniających z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w kadencji 2016-2019. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Złotoryi winna wybrać do Sądu Okręgowego  w Legnicy - 1 ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693.)
Karta zgłoszenia do pobrania pod treścią ogłoszenia.

OSTATECZNY  TERMIN  PRZYJMOWANIA “KART  ZGŁOSZEŃ” UPŁYWA Z DNIEM  15 WRZEŚNIA 2018 R.

1. Ławnikiem sądowym  może zostać osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie  i korzysta  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu  na stan  zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. Ławnikami nie mogą być :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

3.  Kandydatów na ławników zgłaszają  radom  gmin:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
4.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się
następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - do pobrania pod treścią ogłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - do pobrania pod treścią ogłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – listy do pobrania pod treścią ogłoszenia.

Dokumenty wymienione w pkt 4, ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 6.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.  
Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Złotoryi (Biuro Rady Miejskiej w Złotoryi) przy pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 12  tel. 768779111 -  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi.


Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na ławników sądów powszechnych – uzupełnienie listy ławników bieżącej kadencji 2016-2019
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.08.2018 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż