Uchwała Nr XLVII / 309 /2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożone przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi we wniosku z dnia 23 maja 2006r. w następujących wysokościach netto:

1/ dla Grupy I obejmującej :

 • gospodarstwa domowe
 • wodę pobraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
  za 1 m3 wody pitnej - 2,08 zł
  za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych  - 3,15 zł

2/ dla Grupy II obejmującej :

 • odbiorców przemysłowych,
 • pozostałych odbiorców: hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne
  za 1 m3 wody pitnej       - 2,09 zł
  za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 3,15 zł


§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/309/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 61