Uchwała Nr XLVII/307/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogółem w wysokości 506.973 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote) na finansowanie następujących zadań:

  1. budowa sieci wodociągowej od hydrofonu przy ul. Hożej do ul. Krzywoustego w Złotoryi w kwocie 238.000 zł.
  2. termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Górniczej 21/23 w Złotoryi w kwocie 268.973 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote).
  3. § 2.

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem w planach budżetu w latach obejmujących spłatę zadań:

  1. budowa sieci wodociągowej od hydrofonu przy ul. Hożej do ul. Krzywoustego w Złotoryi (2007-2016)
  2. termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Górniczej 21/23 w Złotoryi
    (2007-2015)

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tych umowach.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych w umowach warunkach i terminach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/307/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 61