Uchwała Nr XLVII/306/2006

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 471.384 zł.

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

398.973,-

300.000,-

70095

Pozostała działalność

398.973,-

300.000,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

300.000,-

0830

wpływy z usług

300.000,-

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

98.973,-

750

Administracja publiczna

119.787,-

75095

Pozostała działalność

119.787,-

0970

wpływy z różnych dochodów

119.787,-,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

307.364,-

31.787,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

200.000,-

31.787,-

0310

podatek od nieruchomości

150.000,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

50.000,-

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

31.787,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

107.364,-

0410

wpływy z opłaty skarbowej

107.364,-

801

Oświata i wychowanie

10.964,-

20.575,-

80101

Szkoły podstawowe

10.964,-

2.247,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.247,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10.964,-

80104

Przedszkola

13.462,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13.462,-

8010

Gimnazja

4.866,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4.866,-

852

Pomoc społeczna

2.592,-

85295

Pozostała działalność

2.592,-

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.592,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.750,-

92116

Biblioteki

10.750,-

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

10.750,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 35.589 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

15.000,-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

758

Różne rozliczenia

24.000,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

24.000,-

rezerwa oświatowa

24.000,-

801

Oświata i wychowanie

30.000,-

56.247,-

80101

Szkoły podstawowe

30.000,-

44.247,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000,-

wydatki bieżące

44.247,-

80110

Gimnazja

12.000,-

wydatki bieżące

12.000,-

851

Ochrona zdrowia

15.000,-

15.000,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.000,-

3.000,-

wydatki bieżące

3.000,-

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   (Izba Wytrzeźwień – Urząd Miasta Legnica)

3.000,-

85195

Pozostała działalność

12.000,-

12.000,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000,-

6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji            i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ Złotoryja)

12.000,-

852

Pomoc społeczna

2.592,-

85295

Pozostała działalność

2.592,-

wydatki bieżące

2.592,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,-

90095

Pozostała działalność

20.000,-

wydatki bieżące

20.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.750,-

92116

Biblioteki

10.750,-

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10.750,-

92195

Pozostała działalność

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

§ 3.

Zwiększa się przychody ogółem kwotę 506.973 zł

§ 9520 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –  506.973,- zł

§ 4.

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek  budżetowych (zał. Nr 1 do uchwały).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/306/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 61