Uchwała Nr VI / 33 / 2003r.
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie zmiany  Statutu Miasta Złotoryi

Na podstawie art.3 ust.1 ,art.18 ust.2 pkt.1 i art.40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Złotoryja uchwalonym Uchwałą Nr XV / 123/95 z dnia 27 października 1995r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryi, zmienionym uchwałami Nr XVI / 129 / 95r. z dnia 28 listopada 1995r., Nr XIX / 152/ 96 z dnia 6 lutego 1996r., Nr XXX/254 / 96 z dnia 30 grudnia 1996r., Nr XXXI / 260 / 97 z dnia 6 lutego 1997r., Nr VI / 46 / 99 z dnia 25 lutego 1999r., Nr XVI / 142 / 2000 z dnia 27 stycznia 2000r., Nr XXII / 208 / 2000 z dnia 4 września 2000r., Nr XXXIII/303/2001 z dnia 28 czerwca 2001r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 ust.5 i w § 5 ust.1 zamiast wyrazu ”miasto” wpisuje się wyraz „Miasto”,

2. w § 5 dodaje się ust.4 o brzmieniu: „ 4. Miasto może współpracować ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”,

3. w § 7:

 • w ust.2 liczbę „24” zastępuje się  liczbą „ 15”, a po wyrazie „ustawą” stawia się kropkę i skreśla się jego dalszą część,
 • w ust.3 pkt.1 część wstępna wyrazy „ za udział w sesji, posiedzeniach zarządu i komisji” zastępuje się wyrazami „ za udział w sesji i posiedzeniach komisji”,
 • w ust.5 wyraz „ zastępców” zastępuje się wyrazem „Wiceprzewodniczących”,
  skreśla się ust.6,
 • w ust.7 wyraz „ terytorialnym” zastępuje się wyrazem „ gminnym”,

4. w § 8:

 • w ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „2)  ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja, zwanego dalej „Burmistrzem”, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,”,
 • w ust.1 pkt.3 wyrazy „Przewodniczącego Zarządu” zastępuje się wyrazem „Burmistrza”,

5. w § 8a:

 • ust.1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Rada kontroluje działalność Burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.”,
 • w ust.2 skreśla się  wyrazy : „oraz będących członkami Zarządu „  i zdanie drugie,

6. w § 9 :

 • w ust.2 po wyrazie „działania”  dodaje się wyrazy „ oraz skład osobowy”,
 • skreśla się ust. 3 i 4,

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. 1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz.
            2. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego astępcę.”,

8. skreśla się § 11,

9. w § 12 ust.2 skreśla się pkt.6,

10. skreśla się § 13,

11. § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.”,

12. § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie : „1. Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz, albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza  samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.”,

13. w § 16 skreśla się ust.2,

14. skreśla się § 17 i § 18,

15. w § 19 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „ Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.”,

16. w § 21 ust.3 otrzymuje brzmienie: „ Konsultacje przeprowadza się przez umożliwienie mieszkańcom projektowanych osiedli i sołectw zgłaszania uwag do projektu uchwały o utworzeniu osiedli i sołectw w terminie 30 dni od dnia wywieszenia projektu na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uwagi zgłasza się Burmistrzowi.”,

17. w § 22 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „ po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.”,

18. w § 27 skreśla się zdanie drugie,

19. w załączniku  nr 5 do Statutu – Regulamin Rady Miejskiej w Złotoryi:

 • w § 7 skreśla się ust. 6,
 • w § 11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „ Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 dni przed sesją w sposób przyjęty zwyczajowo ( tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, prasa lokalna, internet).”,
 • w § 21 ust.2 wyrazy „ wyznaczony członek Zarządu” zastępuje się  wyrazami : „ wyznaczona przez niego osoba”,
 • w § 27 dodaje się ust.3 o treści: „ 3. Uchwały umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi”,
 • w § 32 po wyrazie „ustawy” zamiast przecinka stawia się kropkę i skreśla się wyrazy „ lub Statut”,
 • w § 41 ust.5 zdanie drugie wyrazy :” raz w miesiącu” zastępuje się wyrazami ; „raz na kwartał” ,
 • w § 44 skreśla się ust. 2,
 • w § 45 skreśla się ust. 3,
 • w § 46 ust. 2 po wyrazie „ dotyczą” stawia się przecinek,
 • w § 55 ust.1 skreśla się wyrazy : „ Burmistrza i jego zastępców, członków Zarządu”,
 • w § 58 ust.2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Rada decyduje o absolutorium dla Burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.”,

20. w załączniku nr 6 do Statutu – Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi:

 • w § 3 po wyrazach : „ Wiceprzewodniczących Rady” stawia się kropkę i skreśla się jego dalszą część,
 • w §  5 skreśla się punkt 5,
 • w § 10 skreśla się ust.2,
 • w § 14 skreśla się tiret czwarty,

21. użyte w Statucie Miasta Złotoryja, w tym w załącznikach do niego, w różnych przypadkach yrazy „ Zarząd Miasta” i „ Zarząd” zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami „Burmistrz Miasta” i „ Burmistrz”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI / 33 / 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.07.2003 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 89