UCHWAŁA NR 0007.XL.339.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXIX.240.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1  do Uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXIX.240.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik
nr 1 .
2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2.
3. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3.
§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem nr 1;
2) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia;
3) przeznaczenie podstawowe – jest to część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi; w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, wszystkie wymienione kategorie mogą wystąpić łącznie lub odrębnie w granicach poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia lub określona odległość w tekście planu wyznaczająca dopuszczalne zbliżenie budynków w przypadkach ich budowy z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy;
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu mają charakter informacyjny lub wynikają z przepisów odrębnych.
 
Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. 1. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w uchwale.
§ 6. W zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
a) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na terenie nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
b) ochronę i wprowadzenie zieleni przydrożnej towarzyszącej zabudowie oraz ciągom komunikacyjnym;
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się;
1) zakaz lokalizacji masztów, wież oraz obiektów i budowli będących elementami o charakterze dominant krajobrazowych;
2) planowana nowa zabudowa winna być kształtowana wg zasad określonych w § 13.
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się, że w granicach obszaru objętego planem realizowane będą cele publiczne, inwestycje infrastrukturalne służące wykonaniu zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami.
§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej lub realizację rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, do systemu kanalizacji deszczowej,
b) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,
c) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym,
d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. c;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
b) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych jako obiekty wolnostojące lub wbudowane,
c) nowe linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia należy realizować wyłącznie jako kablowe;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę zbiorników na gaz płynny;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
a) wymaga się wykorzystania paliw ekologicznych,
b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł lub  lokalnych grupowych kotłowni;
7) w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną:
a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać w formie linii kablowych,
c) dopuszcza się skablowanie istniejących linii napowietrznych;
8) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu;
10) na terenach przeznaczonych na zainwestowanie dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o szerokości min. 6 m;
§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się dla terenów oznaczonych symbolem  O:
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1000m2  ;
b) szerokość frontu działek co najmniej 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80 do 90;
§ 11. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń planu nie określa się:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
2) zasad kształtowania krajobrazu;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 12. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w wysokości 10%.
 
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem O ustala się przeznaczenie podstawowe:  infrastruktury technicznej – gospodarka odpadami .
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż 100m2 ,
b) wskaźnik intensywności zabudowy dla zabudowy od 0,1 do 1,5,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 15%,
d) wysokość budynków i budowli nie może przekraczać 12m,
e) dachy budynków o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, dwuspadowe lub naczółkowe,
f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 4 stanowiska, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
2) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4 m od wschodniej granicy terenu oraz 6 m od północnej granicy terenu;
3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują następujące ustalenia:
a) dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego związanej z gospodarką odpadami polegającą na magazynowaniu odpadów zielonych z wyjątkiem działalności związanej z recyklingiem i przetwarzaniem;
b) dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.339.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:18.09.2018 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:18.09.2018 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 133