UCHWAŁA NR 0007.XL.340.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie rozwiązania Porozumienia dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2017r., poz. 2077) uchwala się co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się Porozumienie nr DT-D/18/2015 z dnia 26.08.2015r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn. „Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Złotoryja", zmienione Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2015r., Aneksem nr 2 z dnia 28.01.2016r., Aneksem nr 3 z dnia 03.03.2017r. i Aneksem nr 4 z dnia 29.01.2018r. 
§ 2. Traci moc Uchwała nr 0007.XXXII.284.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.340.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:18.09.2018 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:18.09.2018 10:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 160