UCHWAŁA NR 0007.XLI.344.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.994.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 478.706,08 tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 163.915,37
- dochody majątkowe zmniejsza się okwotę 642.621,45 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 478.706,08 tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 365.816,30
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 844.522,38 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.344.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.10.2018 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.10.2018 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 144