UCHWAŁA NR 0007.XLI.346.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni; 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 0007.XXXI.267.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2017r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 4729).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.346.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.10.2018 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.10.2018 14:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 305