UCHWAŁA NR 0007.XLI.348.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz  art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1445 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja: 
1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat (włącznie)

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy EURO 3 i wyposażone w sprawne katalizatory

bez względu na wiek

1

2

3

4

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

710,00 zł

722,00 zł

648,00 zł

powyżej 5,5 do 9 ton włącznie

1.156,00 zł

1.218,00 zł

1.094,00 zł

powyżej 9 do poniżej 12 ton

1.442,00 zł

1.506,00 zł

1.356,00 zł

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Z zawieszaniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi jezdni

nie mniej niż

mniej niż

 

 

A. z dwoma osiami

12

18

2.199,00 zł

2.199,00 zł

18

26

2.274,00 zł

2.274,00 zł

26

 

2.472,00 zł

2.472,00 zł

B.z trzema osiami

12

18

2.262,00 zł

2.286,00 zł

18

26

2.362,00 zł

2.388,00 zł

26

 

2.486,00 zł

2.486,00 zł

C. z czterema osiami i więcej

12

18

2.262,00 zł

2.286,00 zł

18

26

2.436,00 zł

2.436,00 zł

26

 

2.498,00 zł

3.132,00 zł

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lup przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat włącznie

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy EURO 3 i wyposażone w sprawne katalizatory bez względu na wiek

1

2

3

4

od 3,5 do 9 ton włącznie

1.656,00 zł

1.728,00 zł

1.554,00 zł

od 9 ton i poniżej 12 ton

1.728,00 zł

1.740,00 zł

1.580,00 zł

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy+ przyczepa ( w tonach)

Z zawieszaniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

włącznie do

powyżej

 

 

 A.  z dwoma osiami

12

18

 

 

2.175,00 zł

2.175,00 zł

18

31

 

 

2.199,00 zł

2.438,00 zł

31

 

36

 

2.214,00 zł

2.458,00 zł

 

 

 

36

2.214,00 zł

2.458,00 zł

    B. z trzema osiami i  więcej

 

12

18

 

 

2.188,00 zł

2.188,00 zł

18

 

36

 

2.199,00 zł

2.262,00 zł

 

40

 

36

2.340,00 zł

3.180,00 zł

40

 

 

 

2.340,00 zł

3.180,00 zł

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

od 7 do poniżej 12 ton

1.404,00 zł

1.468,00 zł

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ,w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowym

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Z zawieszaniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

włącznie do

powyżej

 

 

A.z jedną osią

12

18

 

 

1.640,00 zł

1.640,00 zł

18

25

 

 

1.652,00 zł

1.652,00 zł

25

 

 

 

1,866,00 zł

1.944,00 zł

B.z dwoma osiami

12

28

 

 

1.652,00 zł

1.652,00 zł

28

33

 

 

1.678,00 zł

1.678,00 zł

33

 

36

 

1.842,00 zł

1.944,00 zł

 

38

 

36

2.164,00 zł

2.458,00 zł

38

 

 

 

2.164,00 zł

2.458,00 zł

C.z trzema osiami i więcej

12

 

36

 

1.654,00 zł

1.654,00 zł

 

38

 

36

1.708,00 zł

1.708,00 zł

38

 

 

 

2.262,00 zł

2.274,00 zł

7) Autobusy : 

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Wiek pojazdu do 7 lat

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy ekologiczne Euro 3 (posiadające certyfikaty euro EKOGONZ) bez względu na wiek

1

2

3

4

mniejsze niż 22 miejsca

1.542,00 zł

1.656,00 zł

1.504,00 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

1.988,00 zł

2.064,00 zł

1.864,00 zł

§ 2. Traci  moc  uchwała Nr 0007.XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2017 r. w sprawie  określenia  wysokości  podatku  od środków transportu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.348.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.10.2018 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.10.2018 14:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 143