UCHWAŁA NR 0007.XLI.351.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
2) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
4) formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Rozdział 2.
ZASADY TWORZENIA KOMITETÓW INICJATYW UCHWAŁODAWCZYCH

§ 2. Grupa co najmniej 3 osób może powołać komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej “Komitetem”.
§ 3. Nazwa Komitetu zawiera nazwę przedmiotu uchwały.
§ 4. Na spotkaniu założycielskim członkowie Komitetu powołują, w głosowaniu jawnym i imiennym, przedstawiciela lub przedstawicieli Komitetu, zwanych dalej Sprawozdawcami.
§ 5. Komitet może przyjąć Regulamin swojego działania. Do czasu przyjęcia Regulaminu swojego działania Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. 
§ 6. O powołaniu Komitetu zawiadamia się niezwłocznie Przewodniczącego Rady. 
§ 7. Zawiadomienie o powołaniu Komitetu składa się z:
1) nazwy komitetu,
2) podstawy prawnej dla projektu uchwały, który zostanie przez Komitet przedłożony,
3) wskazania Sprawozdawców wraz z danymi kontaktowymi,
4) wskazania założycieli Komitetu.
§ 8. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 7, załącza się protokół z posiedzenia założycielskiego sporządzony zgodnie z § 15 uchwały.
§ 9. Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu kieruje zawiadomienie do Burmistrza z wnioskiem o publikację w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o utworzeniu komitetu. 
§ 10. Komitet ulega rozwiązaniu:
1) po odrzuceniu przedstawionego projektu uchwały,
2) po przyjęciu przedstawionego projektu uchwały
3) gdy w ciągu 60 dni od dnia powołania nie przedstawi projektu uchwały Przewodniczącemu Rady wraz z podpisami wymaganej w ustawie liczby osób,
4) gdy liczba członków Komitetu spadnie poniżej liczby wymaganej do jego utworzenia.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WNOSZENIA INICJATYW UCHWAŁODAWCZYCH

§ 11. Upoważniony przez komitet Sprawozdawca, w imieniu Komitetu, w ciągu 60 dni od dnia powołania, przedkłada Przewodniczącemu Rady:
1) projekt uchwały,
2) listę podpisów złożonych przez wymaganą liczbę uprawnionych mieszkańców, zwaną dalej “Listą poparcia”,
3) protokoły z posiedzeń Komisji
§ 12. Lista Poparcia zawiera: 
1) czytelny nagłówek z nazwą projektu uchwały oraz nazwą Komitetu,
2) następujące dane każdej z osób popierających projekt uchwały w formie tabelarycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis.
§ 13. 1. Komitet może rozpocząć zbiórkę podpisów na Liście Poparcia po przyjęciu na posiedzeniu ostatecznego projektu uchwały. 
2. Osobie, która składa podpis pod projektem uchwały należy umożliwić zapoznanie się z ostatecznym projektem uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 14. Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 10, kieruje otrzymane dokumenty do Burmistrza z wnioskiem o:
1) dokonanie weryfikacji listy podpisów,
2) dokonanie analizy formalno-prawnej.
3) publikację projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 15. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, w którym należy odnotować informacje dotyczące posiedzenia oraz zdarzenia mające miejsce na posiedzeniu, w szczególności:
1) imienne wyniki wszystkich głosowań,
2) listę osób będących założycielami Komitetu - wyłącznie w protokole z posiedzenia założycielskiego,
3) listę osób obecnych na posiedzenie.

Rozdział 4.
FORMALNE WYMOGI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ SKŁADANE PROJEKTY

§ 16. Projekt uchwały musi odpowiadać następującym wymogom:
1) spełniać wymogi formalno-prawne dla projektów uchwał określone przepisami prawa,
2) zawierać właściwą podstawę prawną,
3) zawierać uzasadnienie, w szczególności:
a) wskazanie potrzeby podjęcia uchwały,
b) oczekiwane skutki społeczne,
c) oczekiwane skutki finansowe uchwały.
§ 17. W przypadku drobnych uchybień legislacyjnych, w szczególności związanych z zasadami techniki prawodawczej, projekt uchwały jest przyjmowany do rozpatrzenia. Sprawozdawcy oraz radni mogą złożyć wnioski dotyczące poprawek w tym zakresie.

Rozdział 5.
ZASADY PROMOCJI OBYWATELSKICH INICJATYW UCHWAŁODAWCZYCH

§ 18. W celu promocji projektu uchwały udziela się Sprawozdawcom głosu, w szczególności umożliwiając prezentację projektu oraz odpowiedzi na pytania radnych:
1. na sesji - w punkcie porządku obrad dotyczącym podjęcia projektu uchwały
2. na posiedzeniu komisji opiniującej projekt - w punkcie porządku posiedzenia dotyczącym opiniowania projektu uchwały.
§ 19. Komitety mogą promować swoje projekty w dowolny sposób nienaruszający przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. Czynności promocyjne Komitetu odbywają się za zgodą Sprawozdawców lub zgody wyrażonej w głosowaniu na posiedzeniu Komitetu.
§ 20. Burmistrz zapewni Komitetowi możliwość zorganizowania, na terenie obiektu użyteczności publicznej należącego do miasta, wysłuchania publicznego projektu uchwały.

Rozdział 6.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od 17 listopada 2018 r.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.351.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.10.2018 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.10.2018 14:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 105