UCHWAŁA NR 0007.XL.342.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 4 ust.1,2 i 3, art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 poz.1234 tekst jednolity), art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r, poz. 994 tekst jednolity.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2019 -2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.342.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2018 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2018 08:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 170