Protokół Nr 0002.XLI.2018
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 18 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum uprawniające do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca przywitała przybyłych na sesję: radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawnego Barbarę Szynkowską, mieszkańców.

I.  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 15     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła zaproponowany porządek obrad bez zmian.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Wręczenie wyróżnień:
a) Dla Pani Danuty Sosy – za organizację VII Złotoryjskiego Przeglądu Kultury Kresowej
b) Dla Pani Stanisławy Chaim – za organizację Biesiady Senioralnej
c) Dla trenera i zawodników Złotoryjskiego Towarzystwa Akrobatycznego „Aurum” – p. Leszka Antonowicza oraz: Macieja Durkalca, Kacpra Sprawki, Michała Ziemaka, Melchiora Czarnika – za zdobycie mistrzostwa polski juniorów w akrobatyce sportowej
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania  radnych.
6. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.
7. Podjęcie pakietu uchwał:
7.1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 r.
7.2. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
7.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
7.4. w sprawie opłaty targowej
7.5. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
7.6. w sprawie statutu Miasta Złotoryja
7.7. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
7.8. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
7.9. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
7.10. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego(ul. Woj. Polskiego/Lubelska)
7.11. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (pl. Reymonta)
7.12. w sprawie wyboru ławnika 

II. WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ
Wyróżnienia z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącej RM Ewy Miary otrzymali następujący złotoryjanie:
- Pani Danuta Sosa – za organizację VII Złotoryjskiego Przeglądu Kultury Kresowej
- Pan Leszek Antonowicz oraz: Macieja Durkalec, Kacper Sprawka, Michał Ziemak, Melchior Czarnik – trener i zawodnicy Złotoryjskiego Towarzystwa Akrobatycznego „Aurum” - za zdobycie mistrzostwa polski juniorów w akrobatyce sportowej

Burmistrz Robert Pawłowski poprosił o zabranie głosu. Podziękował radnym za czteroletnią pracę w Radzie Miejskiej oraz wręczył radnym, na czele z Przewodniczącą, uroczyste podziękowania.
Następnie Przewodnicząca Ewa Miara wręczyła podziękowania za współpracę Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Miasta Włodzimierzowi Bajońskiemu, Skarbnikowi Grażynie Soi oraz poprosiła o przekazanie podziękowań nieobecnemu Zastępcy Burmistrza p. Andrzejowi Ostrowskiemu.

III. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Radni w głosowaniu:
za – 15   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XL.2018 z sesji, która odbyła się w dniach 6 września 2018 r. (I część) i 27 września 2018 r. (II część).

IV. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
Burmistrz Robert Pawłowski omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

V. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:
Radni złożyli następujące wnioski i zapytania:

Radny Waldemar Wilczyński:
Proszę o wyjaśnienie kto i na jakiej podstawie pozwolił na pochówki bardzo blisko Kościoła św. Mikołaja? Bliskość mogił uniemożliwia procesje, remonty.

Radny Franciszek Słaby:
Pytane o program „Czyste powietrze” – jest poprzednia lista zainteresowanych, którzy nie otrzymali dofinansowania. Czy te osoby mają szansę w nowym programie, czy będą mieć pierwszeństwo?

Radny Józef Banaszek:
1) Przy ul. Rynek 16/Solna 1 została zdjęta żarówka. Jest to miejsce problemowe dla mieszkańców, nie zawsze bezpieczne. 
2) Na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i Staszica kamery lub czujniki kierujące światłem nie włączają się od strony ul. Konopnickiej. 
3) Pytanie o możliwość korzystania z roweru miejskiego przez starszych ludzi, którzy nie mają smartfonów. Czy jest inna możliwość, bez aplikacji?
4) Wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach. Czy jest przestrzegany?
5) Zbliża się sezon zimowy, pytanie o możliwość realizacji lodowiska?

6) Była kiedyś mowa o organizacji święta złotoryjskiej bombki. Podjęto swego czasu rozmowy, prezes „Vitbis”-u jest zainteresowany, ale przez lata nie doszło to do skutku – czy jest możliwość realizacji przedsięwzięcia?
7) Iglaki na pl. Maluchów – miały być nasadzone nowe, w miejsce wyciętych?
Radny Władysław Grocki:
1) Chciałbym podziękować za położenie asfaltu na ul. Mieszka I, mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Chciałbym zapytać skąd się wzięły na to pieniądze? Przez długi czas nie było ich w budżecie.
2) W czerwcu zgłaszałem prezesowi RPK sprawę oświetlenia krzyża millenijnego – czy będzie to załatwione?
3) Czy są chętni do zakupu terenu byłego basenu przy ul. Legnickiej?
4) Jakie są ostateczne koszty hejnału w wykonaniu Jana Borysewicza?  
5) Propozycje dot. 100. Rocznicy odzyskania niepodległości – rozmawialiśmy o odnowieniu orła, o ławce multimedialnej. Czy są podjęte kroki by zaznaczyć uroczyście ten rok?

Radny Bogdan Łoś:
Proszę o ujęcie w planach remontów na przyszły rok budynku przy ul. Piastowej 6-7

Radny Marcin Gagatek:
Pojawił się właściciel wraków aut. Czy jest szansa by przyspieszyć ich wywóz?

Radny Andrzej Kocyła:
1) Jest parę ulic w mieście zapomnianych – nie mają tabliczek.
2) Są ulice w tym mieście, które w tym roku nie były ani razu koszone.


VI. PODSUMOWANIE PRACY RADY MIEJSKIEJ W KADENCJI 2014-2018.
Przewodnicząca Ewa Miara powiedziała, że niemożliwością jest podsumowanie przez jedną osobę 355 uchwał podjętych przez tę Radę. Podsumowania dokonają przewodniczący poszczególnych komisji, podkreślając szczególnie ważne elementy. 
Pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk, która powiedziała, że komisja zebrała się na 43 posiedzeniach, w tym roku odbyło się 8 spotkań. Komisja pracowała nad zmianami w budżecie miasta, przyjmowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także projekty uchwał dotyczące podatków. Wszystkie uchwały opiniowane były pozytywnie. Podkreśliła remont podwórka na ul. Mickiewicza jako temat podejmowany najczęściej na komisjach. Podziękowała radnym oraz przedstawicielom Urzędu Miejskiego za współpracę. 
Jako drugi głos zabrał Leszek Antonowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, że komisja ta jest komisją specyficzną, niezajmującą się bieżącymi sprawami, jej celem jest przede wszystkim przeprowadzenie procedury absolutoryjnej. W ciągu kadencji nie było uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej co do jej przeprowadzenia. Komisja zajmowała się też skargami mieszkańców, co wiązało się z dużym wysiłkiem radnych. Mimo że komisja działała w niewielkim składzie, działała bardzo prężnie, za co Przewodniczący podziękował. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz. Poinformował, że odbyło się 48 spotkań komisji w tej kadencji, uczestniczyła w nich zawsze większość radnych, co pozwalało na przyjmowanie projektów uchwał. Wskazał m.in. na powstanie fabryki firmy Borgers, remont stadionu, budowa PSZOK, remont ul. Woj. Polskiego, a także drobne sprawy jak kosze na śmieci, ławki, chodniki. Podziękował radnym za pracę w komisji. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła powiedział, że komisja działała w większości w terenie – zwiedziła wszystkie instytucje oświatowe w mieście, zapraszała stowarzyszenia, kluby sportowe, które mogły obszernie poinformować o swojej działalności, zostały połączone szkoły. Także podziękował radnym za pracę w komisji. 
Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki. Podsumował prace komisji w trzech obszarach działań: bezpieczeństwo, zdrowie i opieka społeczna.
Powiedział, że Złotoryja jest miastem bezpiecznym, cyklicznie odbywały się spotkania z policją, strażą pożarną, strażą miejską. Odnotowuje się spadek przestępczości w podstawowych kategoriach. Radni wspierali policję w zakupie wideoradarów, rozbudowana została stacja monitoringu. Poniósł także temat wraków zaparkowanych na terenie miasta, jako problemu do rozważenia.
Przypomniał, że wraz z radną I. Mundyk brali udział w pracach rady społecznej przy Przychodni Rejonowej w Złotoryi. Na bieżąco praca przychodni była monitorowana, funkcjonuje ona dobrze.
Podsumowując pracę komisji w zakresie pomocy społecznej, Przewodniczący podkreślił nadal olbrzymią kwotę, jaka jest przeznaczana na te działania. Powiedział także o wdrażaniu programu „500+” jako znaczącego w pomocy rodzinie.
Przewodniczący A. Bartnicki podkreślił także fakt zaistnienia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego, który także był przedmiotem prac komisji. Zaproponował stworzenie sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczył także uchwalenie statutu miasta Złotoryja, nad którym prace trwały długo i wiele osób przyczyniło się do jego uchwalenia. W szczególności podziękował Panu Kacprowi Pawłowskiemu, radczyni Barbarze Szynkowskiej oraz p. Magdalenie Majewskiej. Przewodniczący podkreślił także dobrą współpracę z Wydziałem Mienia Urzędu Miejskiego, pracownikom którego także złożył podziękowania.

Radny Władysław Grocki dodał, że budżet obywatelski zapoczątkowała radna Agnieszka Zawiślak, z czym zgodził się radny Adam Bartnicki.

O godz. 14.40 Przewodnicząca Ewa Miara zarządziła przerwę, obrady wznowiono o godz. 14.55. 

Salę obrad opuścił radny Łukasz Łuniewski. Rada od tej chwili obraduje w 14 osobowym składzie.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Ewa Miara podziękowała przewodniczącym komisji za podsumowanie prac.


VII. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik Grażynę Soję. Obecnych było 12 radnych. Członkowie Komisji zagłosowali: za - 8 radnych, wstrzymało się - 4.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  3 (I. Mundyk, A. Zawiślak, W. Wilczyński)
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.344.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 r.

Na tym samym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów również przez P. Skarbnik został omówiony kolejny projekt uchwały – w sprawie wieloletniej prognozy finansowani. 11 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się - o czym poinformowała Przewodnicząca Irena Mundyk.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.345.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

Przewodnicząca Irena Mundyk poinformowała także o jednogłośnym przyjęciu przez radnych zebranych na Komisji Budżetu i Finansów projektu uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości. 
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -  2 (A. Zawiślak, W. Wilczyński)    wstrzymało się  -  1 (B. Łoś)
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.346.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała także nad kolejnym projektem uchwały dot. opłaty targowej, który został omówiony przez p. Skarbnik Grażynę Soję. Przewodnicząca Irena Mundyk poinformowała, że projekt został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0      wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.347.2018 w sprawie opłaty targowej.

Natomiast kolejny omówiony na Komisji Budżetu i Finansów projekt uchwały – w sprawie podatku od środków transportowych – został zaakceptowany przez 10 radnych, 2 radnych było przeciwnych, o czym także poinformowała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -  2 (A. Zawiślak, W. Wilczyński)    wstrzymało się  -  1 (B. Łoś)
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.348.2018 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki poinformował, że podczas październikowego posiedzenia Komisji został jednogłośnie przyjęty projekt statutu miasta.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0      wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.349.2018 w sprawie statutu Miasta Złotoryja.

Na tej samej Komisji Spraw Społecznych został jednogłośnie podjęty projekt uchwały dot. wysokości diet radnych oraz należności z tytułu kosztów podróży służbowych, o czym także poinformował jej przewodniczący.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0      wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.350.2018 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Przewodniczący Adam Bartnicki potwierdził, że również jednogłośnie podjęty został przez radnych zebranych na Komisji Spraw Społecznych projekt uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. 
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0      wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.351.2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Podczas Komisji Spraw Społecznych został także omówiony roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przewodniczący Adam Bartnicki powiedział, że radni nie mieli uwag i jednogłośnie zarekomendowali projekt uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -  0      wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XLI.352.2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 17 października br. obecnych było 12 radnych. Omówiona została uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (dotyczy ul. Woj. Polskiego/Lubelska). Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, wstrzymało się 3, o czym poinformował Przewodniczący Komisji
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  3 (A. Zawiślak, W. Grocki, J. Banaszek)
podjęła Uchwałę 0007.XLI.353.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Woj. Polskiego/Lubelska).

Na tej samej Komisji Gospodarczej podjęto także projekt kolejnej uchwały udzielającej pomocy dla Województwa Dolnośląskiego, dotyczący pl. Reymonta. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę 0007.XLI.354.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (pl. Reymonta).

Głosowanie dotyczące kolejnej uchwały – w sprawie wyboru ławnika – odbyło się w sposób tajny. 
Przewodnicząca Ewa Miara przypomniała artykuł 160 § 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tajności głosowania. Następnie przedstawiła krótki regulamin głosowania. 
Radny Adam Bartnicki, który jest przewodniczącym Zespołu opiniującego kandydata na ławnika Sądu Okręgowego w Legnicy odczytał protokół z posiedzenia Zespołu. Zgłoszona została jedna kandydatura p. Ewy Stokłosy. Zespół pozytywnie zaopiniował zgłoszoną kandydaturę.

Przewodnicząca Ewa Miara poprosiła o zgłaszanie się radnych do komisji skrutacyjnej ds. liczenia oddanych w głosowaniu głosów.
Radny Józef Banaszek zaproponował radnego Stanisława Pazerę, który wyraził zgodę.
Radny Adam Bartnicki zaproponował radną Agnieszkę Zawiślak, która także wyraziła zgodę. 
Zgłoszono kandydaturę Władysława Grockiego, który odmówił. 
Zgodę wyraził radny Józef Banaszek.
Rada Miejska jednogłośnie przegłosowała skład komisji skrutacyjnej.
Radni – członkowie komisji wydawali karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. 

Po zakończeniu głosowania, o godz. 15.15, Przewodnicząca Ewa Miara zarządziła przerwę, która potrwała do 15.20.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru ławnika, zgodnie z którym:
- oddano głosów – 14
- ważnych głosów – 14
- głosów „za” – 14, „przeciw” – 0
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę 0007.XLI.355.2018 w sprawie wyboru ławnika.
Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Legnicy wybrana została p. Ewa Stokłosa.


Głos zabrał radny Waldemar Wilczyński. Sprostował on słowa Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Ireny Mundyk, która przed glosowaniem nad uchwałą dot. stawek podatku od nieruchomości powiedziała, że członkowie komisji zaaprobowali tę uchwałę jednogłośnie. Powiedział, że tak on sam, jak i radna Agnieszka Zawiślak, głosowali przeciw tej uchwale. 
Zawnioskował, że wtedy gdy nie będą sporządzane protokoły z komisji, były sporządzane raporty przewodniczących. 


VIII. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH
Burmistrz Robert Pawłowski odpowiadał na poszczególne zapytania radnych:

Ad wniosku radnego Waldemara Wilczyńskiego:
Zwrócimy się do zarządcy cmentarza o ustosunkowanie się do sprawy. 

Ad wniosku radnego Franciszka Słabego:
W programie „Czyste powietrze” uczestniczą domy jednorodzinne, nie komunalne. To jest program rządowy. 

Ad wniosków radnego Józefa Banaszka:
1) zadzwonię do Prezesa, załatwimy to. 
2) światło się włącza tylko częstotliwość jest regulowana przez natężenie ruchu. Na każdym sygnalizatorze jest numer telefonu, można zgłosić usterkę. Przekażę do Wydziału Mienia, aby zadzwonili w tej sprawie.
3) niestety nie ma innej możliwości, trzeba mieć smartfon. Takie jest rozwiązanie techniczne, inne trudno sobie wyobrazić.
4) Z cała pewnością mogę powiedzieć, że w „trojce” ten zakaz obowiązuje, rozmawiałem z panią dyrektor. Podejrzewam, że w SP1 też.
5) Częściowo odpowiedź została udzielona – chodzi o koszty. Inne rozwiązania np. na „oczku” nie wchodzą w grę.
6) W okresie jesienno-zimowym zakład wysyła duże ilości towaru, nie jest w stanie zaangażować się, a nie da się przeprowadzić takiej imprezy bez „Vitbis”-u.
7) Sprawdzimy co się dzieje w drzewkami. W całym mieście są prowadzone nasadzenia zastępcze, również i tam zostanie zieleń uzupełniona.

Ad wniosków radnego Władysława Grockiego:
1) Przyjmuję podziękowania. Państwo radni sami zagłosowaliście za przesunięciem środków na to zadanie. Środki musiały się znaleźć. Stan drogi wymusił nie tyle odtworzenie, co wybudowanie jej na nowo. Przypominam, że jest to pierwszy etap prac wykonany na tym odcinku.
2) Rozmawialiśmy z prezesem na ten temat, ale nie pamiętam jakie były ustalenia. Tam jest kwestia podłączenia tego oświetlenia. Muszę to wyjaśnić. 
3) Na chwilę obecną zmieniliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawiliśmy, że jest on bardziej uniwersalny. Na razie nikt nie zgłosił chęci zakupu.
4) Jakie są ostateczne koszty hejnału w wykonaniu Jana Borysewicza?  
Zanim odpowiem na to pytanie chciałbym wyjaśnić: chcemy, żeby nasze miasto było miastem nowoczesnym. Chcemy, żeby o nas mówiono, mówiono na zewnątrz, żeby do nas inwestorzy przyjeżdżali. Chcielibyśmy, żeby nasz ponad pięćdziesięcioletni hejnał nadążał z duchem czasu. Żadne miasto w Polsce nie ma hejnału w wersji gitarowej. Poprosiliśmy artystę z bardzo bogatym dorobkiem, znanego w kraju i na świecie. Muzyk ten zaaranżował utwór, podpisał się nazwiskiem pod nim. Już ponad 20 tys. osób obejrzało to wykonanie w internecie, będziemy także wpisani do katalogu wytwórni Sony w związku z przedsięwzięciem. Również stacje radiowe transmitowały to wydarzenie. Hejnał ten jest także podsumowaniem prac nad nowym statutem miasta. Wynagrodzenie za aranżację, kompozycję oraz przekazanie praw autorskich to 24.600 zł.  Zwrot kosztów podróży oraz kosztów nagrania wersji studyjnej to 4.920 zł, druk plakatów 720 zł. Pomoc techniczna 260 zł. Razem 30.500 zł.

Tu Burmistrz wyjaśnił także, że ta kwota to mniej więcej tyle, ile on sam nie pobierze z kasy Miasta za ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kwoty te bilansują się. 
Burmistrz podkreślił także, że nie odbyły się w tym roku różne inne przedsięwzięcia i imprezy (Bieg Wulkanów, Piknik Napoleoński, film o mieście) z różnych przyczyn. Trzeba organizować różne przedsięwzięcia promocyjne, zaistnieć w mediach, by o mieście było głośno na zewnątrz. 

W tym miejscu radna Irena Mundyk zaoponowała przeciw opiniom, że to przez działania radnych nie odbyły się te imprezy. Przytoczyła informację pozyskaną od Dyrektora ZOKiR, że Bieg nie odbył się z powodu małej frekwencji, ale środki finansowe były na nią przeznaczone. Powiedziała także o kosztach tej imprezy w poszczególnych latach. 
Radny Władysław Grocki zwrócił uwagę na wysokość kosztów podróży wypłaconych w związku z organizacja hejnału. Burmistrz sprostował, że jest to także koszt nagrania utworu.
Radna Agnieszka Zawiślak zapytała o koszty poniesione przez ZOKiR. Burmistrz odpowiedział, że nie ma wkładu finansowego, zaś koszt pracowników wykonujących swe zadania w godzinach pracy nie jest możliwy do oszacowania.
Odbyła się dalsza część dyskusji nt. imprez i przedsięwzięć na terenie miasta (biwak napoleoński) oraz możliwości finansowych dotyczących innych przedsięwzięć (m.in. organizacji zlotu Ewy Farnej, funkcjonowania Fundacji „Ocelot”). 

IX. SPRAWY RÓŻNE
Radny Waldemar Wilczyński podziękował za remont na ul. Cmentarnej. Zapytał, czy możliwe jest przejęcie przez miasto budynku przy ul. Piłsudskiego, będącego najprawdopodobniej własnością Spółdzielni Produkcyjnej, a który popada w ruinę. 
Radna Agnieszka Zawiślak, nawiązując do komisji, na której była mowa o naprawie zalewu, powiedziała kierując słowa do Sekretarza Miasta, że nie jest naprawione. Burmistrz dopowiedział, że w planach na przyszły rok jest naprawa pomostu. Zwrócił uwagę, że w tym roku zostało wykonanych szereg napraw (altanka, pałacyk). Zalew wytrzymał kilka lat od remontu, teraz wymaga nakładów. Plastikowe elementy nie sprawdziły się, planowana jest wymiana na drewniane. Koszty to ok. 160 tys zł., a to nie jedyne naprawy, które należy tam wykonać. Radna Agnieszka Zawiślak zaproponowała wymianę zardzewiałych gwoździ na nowe, żeby było bezpiecznie. 
Radny Andrzej Kocyła dopytał o swój wniosek – koszenie ul. Platanowej. Burmistrz wyjaśnił, że ulica ta nie była ujęta w planie koszenia, ponieważ jest w trakcie zagospodarowania, mieszkańcy do tej pory nie zgłaszali jej do koszenia. Tabliczka z nazwą ulicy będzie uzupełniona. 
Radny Dariusz Dobosz zwrócił uwagę na mała ilość atrakcji w weekendy, po sezonie, co zainicjowało rozmowę na ten temat radnych i Burmistrza. 
Radny Bogdan Łoś podziękował za 3 kadencje swojej pracy w samorządzie, za współpracę Pani Skarbnik, Burmistrzowi, a także mieszkańcom, którzy go wybierali. 
Za współpracę podziękowała także radnym Skarbnik Miasta p. Grażyna Soja. 
Również Przewodnicząca Ewa Miara dołączyła się do podziękowań, życzyła powodzenia w wyborach.

Przewodnicząca Ewa Miara zakończyła XLI sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 16.04.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r. dostępna pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1690


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara


Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XLI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.10.2018 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.10.2018 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 55