Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Informacja o zamiarze zawarcia umowy 
w trybie zamówienia z wolnej ręki
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
 
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 076-8779-100
 
II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obejmującym:
01.01.2019r. – 30.04.2019r.
01.11.2019r. – 31.12.2019r.
 
Główny kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:
90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń
 
Dodatkowy kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:
45.23.31.41-9 roboty w zakresie konserwacji dróg
 
III. Szacunkowa wartość zamówienia
 
Wartość bez VAT: 177.254,40 zł
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia
 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja
 
V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
 
Zamówienie polegające na utrzymaniu dróg gminnych jest zadaniem własnym Gminy.
Gmina jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy
 
01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 
VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.
 
 
Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Karolina Zielewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2018 13:31