Protokół Nr 0002.I.2018
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej Złotoryi otworzył Radny-Senior Józef Banaszek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Irenę Szczypel, kierownictwo Urzędu Miejskiego w Złotoryi z Burmistrzem-Elektem Robertem Pawłowskim na czele oraz pozostałych przybyłych gości.
Radny-Senior Józef Banaszek przedstawił ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności przez Radnego-Seniora
2. Ślubowanie radnych
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi
4. Przejęcie przez nowo wybranego Przewodniczącego sesji od Radnego-Seniora
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi
7. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Złotoryi.

AD 2 – ŚLUBOWANIE RADNYCH
Radny-Senior Józef Banaszek poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej p. Irenę Szczypel o wręczenie zaświadczeń o wyborze poszczególnym radnym. Wszyscy radni odebrali zaświadczenia o wyborze.
Następnie Radny-Senior Józef Banaszek odczytał następującą, zgodną z zapisem ustawy o samorządzie gminnym, rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radni, wyczytywani w kolejności alfabetycznej przez najmłodszego radnego Grzegorza Łosia, złożyli ślubowanie.

AD 3 – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
Radny-Senior poinformował, że zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej, wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, zaś nad głosowaniem czuwać będzie Komisja Skrutacyjna, złożona z radnych nie będących kandydatami do funkcji Przewodniczącego.
Leszek Antonowicz zgłosił kandydaturę Stanisława Pazery, który wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
Marcin Gagatek zaproponował Agnieszkę Zawiślak, która odmówiła udziału w pracach komisji.
Waldemar Wilczyński zgłosił Pawła Okręglickiego – radny wyraził zgodę.
Stanisław Pazera zaproponował radną Barbarę Listwan, która zgodziła się wziąć udział w pracach komisji.

Następnie radni zgłaszali kandydatury do funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej.
Agnieszka Zawiślak zgłosiła kandydaturę Waldemara Wilczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Marcin Gagatek zgłosił kandydaturę Adama Bartnickiego, który także wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Radni przegłosowali jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.
Również jednomyślnie piętnastoma głosami „za” przyjęto listę kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej.
O godz. 10.15 Radny-Senior Józef Banaszek ogłosił przerwę na przygotowanie głosowania.
Po wznowieniu obrad o godz. 10.20, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Okręglicki przedstawił radnym zasady głosowania. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do przedstawionego regulaminu glosowania. Regulamin stanowi załącznik do protokołu. 
Następnie członkowie Komisji wyczytywali w kolejności alfabetycznej radnych, którzy otrzymywali karty do głosowania oraz oddawali swoje głosy za parawanem, wrzucając kartę do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad w celu przeliczenia oddanych głosów. 
Radny-Senior Józef Banaszek ogłosił przerwę, która trwała od 10.30 do 10.40.

Po tym czasie Rada Miejska Złotoryi wznowiła obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, w którym zapisano: 
- liczba radnych, którym wydano karty do głosowania - 15
- liczba kart wyjętych z urny - 15
- liczba głosów nieważnych - 2
- liczba głosów ważnych - 13
Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1. Bartnicki Adam - 7 głosów   
2. Wilczyński Waldemar - 6 głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Adam Bartnicki uzyskał wymagana ilość głosów i został wybrany przewodniczącym Rady.

Natychmiast sprzeciw zgłosił radny Eugeniusz Pożar, który nie zgodził się ze zdaniem Komisji z uwagi na fakt, że bezwzględna większość dla tejże Rady to 8 głosów. Głos zabrała także radca prawny Barbara Szynkowska, która potwierdziła, że głosowanie powinno być powtórzone. Wyraziła także swoją opinię na temat tego, czy kandydaci powinni brać udział w głosowaniu – według radczyni – tak.
Głos zabrała radna Barbara Listwan, członkini Komisji Skrutacyjnej, która podkreśliła, że w głosowaniu należało oddać głos zarówno „za” jak i „przeciw”. Dodatkowo zasady powtórzył także Radny-Senior Józef Banaszek.
Radca prawny Barbara Szynkowska przytoczyła art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów. Dla 15-osobowej rady jest to 8 głosów. 
Radca Prawny poprosiła o przerwę w celu dokładnego sprawdzenia problemu. 

Przerwa została zarządzona przez Radnego-Seniora Józefa Banaszka o godz. 10.30 do 10.40.

Radny-Senior Józef Banaszek potwierdził powtórkę głosowania w wyborach na przewodniczącego. Po raz kolejny wyjaśnił zasady głosowania.
Głos zabrał radny Eugeniusz Pożar, który powiedział, że znana jest zasada, zgodnie z którą jeśli zgłoszony jest jeden kandydat to głosujemy „za” jego kandydaturą lub „przeciw” kandydaturze. Jeżeli zgłoszonych jest więcej kandydatów niż jeden, głosujemy tylko „tak”, nie ma „przeciw”. Dlatego tez karty powinny być zmienione.
Głos zabrała radca prawny Barbara Szynkowska, która przypomniała, że odczytany został regulamin głosowania, którego nikt nie zakwestionował. Wskazano, że radni głosują i „za” i „przeciw” przy obu kandydaturach. Skoro przyjęte zostały takie zasady głosowania, to powinno się ich konsekwentnie trzymać. 
Radny Eugeniusz Pożar stwierdził, że Rada może zmienić wszystko. Złożył wniosek formalny o zmianę regulaminu głosowania na przewodniczącego.
W głosowaniu 8 radnych poparło wniosek o zmianę regulaminu (W. Wilczyński, D. Spychała, E. Pożar, E. Miara, A. Zawiślak, B. Listwan, P. Okręglicki, B. Zwierzyńska-Doskocz), 7 radnych było przeciwnych (J. Banaszek, S. Pazera, P. Maciejewski, L. Antonowicz, M. Gagatek, A. Bartnicki, G. Łoś).
Komisja Skrutacyjna została poproszona o przygotowanie nowego regulaminu oraz nowych kart.
Przerwa w obradach od 10.45 do 10.55.

Po wznowieniu obrad radca prawny potwierdziła konieczność powtórzenia głosowania przy jasnej zasadzie, że głosowanie odbywa się tylko „za” kandydatem.

Komisja Skrutacyjna przedstawiła radnym zasady powtórzonego glosowania regulamin stanowi załącznik do protokołu).
Radni ilością głosów „za” – 14 oraz 1 głosem „przeciw” (L. Antonowicz) przyjęli nowy regulamin głosowania na przewodniczącego.
Następnie członkowie Komisji wyczytywali w kolejności alfabetycznej radnych, którzy otrzymywali karty do głosowania oraz oddawali swoje głosy za parawanem, wrzucając kartę do urny.
Radny-Senior Józef Banaszek zarządził 10-minutową przerwę na podliczenie głosów 
(od godz. 11.20 do 11.30).

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania:
- liczba radnych, którym wydano karty do głosowania - 15
- liczba kart wyjętych z urny - 15
- liczba głosów nieważnych - 1
- liczba głosów ważnych - 14
Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
3. Bartnicki Adam - 6 głosów   
4. Wilczyński Waldemar - 8 głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Waldemar Wilczyński uzyskał wymagana ilość głosów i został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej Złotoryi.

AD 4 - PRZEJĘCIE PRZEZ NOWO WYBRANEGO PRZEWODNICZĄCEGO SESJI OD RADNEGO-SENIORA
Józef Banaszek pogratulował Przewodniczącemu, przekazał insygnia władzy oraz powierzył mu prowadzenie dalszej części obrad.

AD 5 - ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Irena Szczypel wręczyła Panu Robertowi Pawłowskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Złotoryja.
Przewodniczący Waldemar Wilczyński powiedział, że zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym przed podjęciem obowiązków Burmistrza Miasta należy złożyć ślubowanie. 
Robert Pawłowski złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta Złotoryja uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

Burmistrz Robert Pawłowski odebrał gratulacje, następnie wygłosił krótkie przemówienie.
Gratulacje przekazał także Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa p. Paweł Kisowski.

AD 6 –  WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
Przewodniczący Waldemar Wilczyński przypomniał, że rada może wybrać od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Zaproponował, aby tak jak dotychczas wybrać dwóch wiceprzewodniczących.
Innych propozycji nie było.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wyborem dwóch wiceprzewodniczących.
Radny Leszek Antonowicz zaproponował ten sam skład Komisji Skrutacyjnej, która działała przy wyborach przewodniczącego.
Wszyscy członkowie Komisji wyrazili zgodę.

Zgłoszono następujących kandydatów:
Leszek Antonowicz zgłosił Adama Bartnickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Waldemar Wilczyński zgłosił kandydatury Agnieszki Zawiślak i Eugeniusza Pożara, którzy także wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie było.
Została zarządzona przerwa na prace Komisji Skrutacyjnej.

Po wznowieniu obrad został przedstawiony regulamin głosowania w głosowaniu tajnym na wiceprzewodniczących (regulamin stanowi załącznik do protokołu).

Odbyło się głosowanie tajne na wiceprzewodniczących, po którym zarządzono kolejna przerwę na prace Komisji Skrutacyjnej.

Wznowiono obrady.
Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, w którym zapisano:
- liczba radnych, którym wydano karty do głosowania- 15 
- liczba kart wyjętych z urny -15
- liczba głosów nieważnych - 0
- liczba głosów ważnych - 15
Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1. Bartnicki Adam - 8
2. Pożar Eugeniusz - 7
3. Zawiślak Agnieszka - 8
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydaci: Bartnicki Adam i Zawiślak Agnieszka 
uzyskali wymaganą ilość głosów i zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi.

AD 7 - ZAKOŃCZENIE OBRAD I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

Przewodniczący Waldemar Wilczyński zwołał następną sesję Rady Miejskiej Złotoryi na dzień 29 listopada br na godz. 13.30.
I sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta o godz. 12.20.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 listopada 2018 r. dostępna pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&subsub=0&menu=174&artykul=1705&akcja=artykul
  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Protokołowała:
Magdalena Majewska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.I.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.11.2018 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.11.2018 15:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 59