wersja do wydruku Piotr Rewig 10.12.2018 14:20

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja

Położenie i opis nieruchomości: Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod usytuowanie obiektu handlowo-gastronomicznego, położonej w Złotoryi przy ul. Rynek. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja.

Obręb: 3

Nr działki: 111

Powierzchnia gruntu: 0,0250 ha

Księga wieczysta: LE1Z/00036303/2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja: podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. woj. dolnośląskiego z 31.12.2004 r. nr 263 poz. 4654) zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. woj. dolnośląskiego z 02.08.2007 r. nr 185 poz. 2390): droga publiczna, ulica lokalna, jednojezdniowa dwu- lub jedno pasmowa- jak w stanie istniejącym oraz skwery ZP.

Okres na jaki grunt zostaje oddany w dzierżawę: od 11.01.2019 r. do 10.01.2020 r.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy w [zł]: 1 537,50 zł miesięcznie brutto

UWAGA: Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana będzie uiścić czynsz dzierżawny z góry za cały okres dzierżawy w terminie określonym w umowie dzierżawy. Ponadto warunkiem prowadzenia działalności na dzierżawionym terenie jest uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień m.in. od Legnickiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Wadium: 300,00 zł (wpłata do dnia 08.01.2019 r.). Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Minimalna wysokość postąpienia: 30,00 zł

Termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. UWAGA: na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać adres nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Miejsce i termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie podany osobie ustalonej jako dzierżawca w dniu rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 3 (tel. 76 877-91-20 lub 76 877-91-27), w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.12.2018 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Biedermann
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.01.2019 00:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 18