wersja do wydruku Piotr Rewig 14.12.2018 14:05

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: dz. u. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającej:
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Tel.: 076 8779 100, fax.: 076 8783 120
REGON: 30647653, NIP: 694-15-66-116

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja.

Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:

W zabudowie wielorodzinnej i mieszanej selektywne gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie do odpowiednich dla danego rodzaju odpadu pojemników. Pojemniki będą zestawione  w tzw. gniazda „zespoły pojemników” i rozmieszczone na terenie miasta, których wyposażenie będzie miało co najmniej jeden:

  1. pojemnik o pojemności 1100 litrów w kolorze niebieskim na papier,

  2. pojemnik o pojemności 1100 litrów w kolorze jasnożółtym na metale i tworzywa sztuczne,

  3. pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5m3 w kolorze zielonym na szkło kolorowe,

  4. pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5m3 w kolorze białym na szkło bezbarwne,

  5. pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5m3 w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne PET

Miejsca rozmieszczenia na terenie miasta gniazd do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Na dzień 14 czerwca 2018 r.  miasto posiada 89 punkty do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz tzw. dzwony trójdzielne w ilości 3 szt. Wyposażenie gniazd w pojemniki należy do Usługodawcy.

W zabudowie jednorodzinnej selektywne gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie      w odpowiednich dla danego rodzaju workach:

  1. worek o pojemności 120 litrów w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”
  2. worek o pojemności 120 litrów w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
  3. worek o pojemności 80 litrów w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”
  4. worek o pojemności 120 litrów w kolorze żółtym z napisem TWORZYWA SZTUCZNE „PET”
  5. Liczba nieruchomości z zadeklarowaną segregacją to 428 szt.

3. Szacunkowa wartość zamówienia:

Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę 420 000,00zł.

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna : art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie wybory trybu:  Uchwałą nr 0007.XXIII.194.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Złotoryi powierzyła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu  Sp. z o.o. w Złotoryi wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej oraz  utrzymania czystości i porządku w gminie. Gmina jest w 100% właścicielem udziałów w Spółce, a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału prywatnego, a zamawiający tj. Gmina Miejska Złotoryja sprawuje nad tą osobą prawną całkowitą kontrolę. Ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Planowany czas trwania umowy i jednocześnie realizacji zamówienia : od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Grzegorz Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż