Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy 
w trybie zamówienia z wolnej ręki

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 076-8779-100

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:
50.23.21.00-1 usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

III. Szacunkowa wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 185.987,28 zł

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego jest zadaniem własnym Gminy.
Gmina jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.


Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Karolina Zielewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 08:02