wersja do wydruku Piotr Rewig 21.12.2018 12:56

Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 0050.253.2018
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 21.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz.450 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
    • a) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
    • b) sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,
  2. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.12.2018 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:21.12.2018 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 64