UCHWAŁA NR 0007.III.12.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 72 809 972,81 zł z tego:
• dochody bieżące w wysokości 60 617 629,05 zł
• dochody majątkowe w wysokości 12 192 343,76 zł z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 600 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności w wysokości 107 000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 485 343,76 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 76 500 251,46 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 58 554 880,10 zł z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 339 143,00 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 666 432,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 672 711,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 776 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 295 241,00 zł
d) obsługę długu gminy w wysokości 850 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, októrych mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości 294 496,10 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 17 945 371,36 zł z tego :
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 830 371,36 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 9 232 367,36 zł
b) zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 115 000,00 zł
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 690 278,65 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. 
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 834 000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 143 721,35 zł. Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 6 462 500,00 zł z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 318 778,65 zł
3) na spłatę wcześniej zawartych zobowiązań długoterminowych 1 143 721,35 zł
§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem ze środków pochodzących z budżetu UE  i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 390 000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 390 000,00 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100 000,00 zł
2) poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100 000,00 zł 
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.
§ 12. Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 85 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 345 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  180 000,00 zł
- finansowanie wydatków oświatowych (na odprawy i doskonalenia zawodowe nauczycieli)  45 000,00 zł 
- realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego 120 000,00 zł
§ 14. Ustala się dochody opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego  deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.III.12.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.01.2019 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.01.2019 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 1411