wersja do wydruku Piotr Rewig 14.01.2019 14:30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. INWESTYCJI w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. INWESTYCJI
w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.)

 • wykształcenie średnie budowlane lub geodezyjne,

 • minimum roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe I stopnia geodezyjne lub budowlane;
 • obsługa programów kosztorysowych.

Umiejętności :

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 • komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie, nadzór i rozliczenie inwestycji;
 • składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i projektów;
 • przeglądy gwarancyjne;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 76 8779 120.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. inwestycji”, w terminie do 25 stycznia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. INWESTYCJI w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Monika Matuszczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2019 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.01.2019 11:26 - (Piotr Rewig)
19.01.2019 22:36 (Piotr Rewig)
15.01.2019 10:39 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
14.01.2019 14:30 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)