wersja do wydruku Piotr Rewig 18.01.2019 14:11

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi

OGŁOSZENIE
o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Złotoryja, , PL. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, Polska, woj. dolnośląskie, tel. (0 76) 87 79 100, fax: (0 76) 87 83 120, adres strony internetowej (URL): www.zlotoryja.pl, REGON: 30647653, NIP: 694-15-66-116

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa
I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
 Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
 Usługa kompleksowego utrzymania czystości na terenie miasta Złotoryi, w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. obejmująca zamiatanie i sprzątanie ulic oraz chodników, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń. Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny kod CPV): 90610000-6, Dodatkowe kody CPV: 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9
90630000-2

II.6) Szacowana wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 703.703,70
Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego - Gminę Miejską w Złotoryi, osobie prawnej - Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Złotoryi. Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzanie sprawami osoby prawnej, oraz ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego. RPK Sp. z o. o. w Złotoryi działa w zakresie działań powierzonych jej w statucie i określonych przez Zamawiającego. Zamawiający, jako organ założycielski sprawuje wobec dyrektora i spółki funkcję organu nadzorującego. W tym zakresie dokonuje kontroli i oceny działalności spółki oraz pracy dyrektora spółki, która obejmuje m. in.:
1)realizację zadań statutowych
2)prawidłowość gospodarowania mieniem
3)gospodarkę finansową

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Złotoryi, Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, Polska, woj. dolnośląskie
IV. 2) Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Ewelina Gałązka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2019 14:11