wersja do wydruku Piotr Rewig 24.01.2019 07:41

Zarządzenie nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2019
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018,, poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn.zm. ), Uchwałą nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz Zarządzeniem nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący
  • Anna Ardelli
  • Wioleta Łaskawiec – Wilk
  • Kulig Paweł
  • Artur Kuba

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

I . Zadanie nr 2 w zakresie sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży- wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień.

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

I. Zadanie nr 2 w zakresie sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży- wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień.

  1. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, „Zima w mieście”, od 28.01.2019 r. do 10.02.2019 r. – kwota wsparcia - 6 000,00 zł
  2. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” w Złotoryi , ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja ,,Z Łysej Górki na pazurki” od 28.01.2019 r. do18.02.2019 r., kwota wsparcia – 2 500,00 zł
  3. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w Złotoryi, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, „Półkolonia sportowo-rekreacyjna z elementami tenisa oraz przeciwdziałania uzależnieniom”, od 28.01.2019 r. do 18.02.2019 r. kwota wsparcia – 1 500,00 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:24.01.2019 07:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioleta Łaskawiec-Wilk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:24.01.2019 07:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 50