UCHWAŁA NR 0007.IV.23.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr 0007.XXXII.281.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja, uchwalonego uchwałą Nr 0007.XXXIX.327.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r., o granicach określonych na rysunku planu, zwany dalej planem.
2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. 1Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna część budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, ryzality, wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m;
2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie główne, stanowiące więcej niż 50% powierzchni terenu;
3) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, stanowiące mniej niż 50% powierzchni terenu;
4) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;
5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz określoną symbolem.
§ 3. 1Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbol identyfikujący teren;
5) budynek objęty ochroną konserwatorską;
6) strefa ochrony konserwatorskiej;
7) strefa obserwacji archeologicznej;
8) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.
§ 4. 1Na obszarze objętym planem nie określa się:
1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 5. Wskazuje się tereny o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska:
1) teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
3) teren 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych. 2
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:
1) usytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę sąsiedniej działki budowlanej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, z uwzględnieniem określonych w planie linii zabudowy;
2) budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.
3. W strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Garaże dla samochodów osobowych nie powinny mieć obudowy zewnętrznej wykonanej z blachy. Wymaganie to nie dotyczy terenu 2KDW.
§ 7. 1Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):
1) minimalna szerokość frontów działek: 5 m;
2) minimalna powierzchnia działek: 100 m2;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 45 do 135;
4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, terenów zieleni urządzonej oraz terenów wód powierzchniowych śródlądowych.
§ 8. 2Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc parkingowych, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały;
3) nie przewiduje się usytuowania nowych systemów infrastruktury technicznej wymagających wyznaczania stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
4) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;
5) warunki powiązań z układem zewnętrznym:
a) układ komunikacyjny: przez drogi wewnętrzne i publiczne,
b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 1 na 1 lokal mieszkalny i 1 na 1 lokal użytkowy,
b) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 lokal mieszkalny,
c) budynki mieszkalne wielorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 lokal mieszkalny i 1 na 1 lokal użytkowy,
d) obiekty handlu, usług i drobnej produkcji: 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 1 lokal użytkowy,
e) obiekty gastronomii: 1 na każde 20 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 5 zatrudnionych,
f) obiekty zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji: 1 na każde 100 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 10 zatrudnionych,
g) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 10-20, 2 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-40, 3 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100,
h) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej,
i) miejsca do parkowania są wymagane w przypadku budowy budynków i obiektów, o których mowa w lit. a-f lub zmiany sposobu ich użytkowania, w całości lub w części;
7) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
8) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego;
11) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła;
12) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 9. 3Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) określa się budynki objęte ochroną konserwatorską, przedstawione na rysunku planu, położone przy:
a) ul. Cmentarnej 2, 4,
b) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 3, 4, 6, 9,
c) ul. Legnickiej 15;
2) dla budynku położonego przy ul. Cmentarnej 2 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) gzymsowe podziały elewacji, detale architektoniczne elewacji,
e) portal, stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
3) dla budynku położonego przy ul. Cmentarnej 4 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) detale architektoniczne elewacji,
e) stolarkę okienną, z dopuszczeniem, w przypadku jej wymiany, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
4) dla budynku położonego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 3, 4 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji;
5) dla budynku położonego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) portal, opaski okienne;
6) dla budynku położonego przy ul. Legnickiej 15 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) boniowane naroża, kamienny cokół budynku, formę i wykrój szczytu, detale architektoniczne elewacji,
a) stolarkę okienną i drzwiową, przeszklenie, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
7) określa się strefę ochrony konserwatorskiej B, przedstawioną na rysunku planu;
8) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 7, należy zachować podstawowe elementy zespołu zabytkowego: rozplanowanie, gabaryty i typ zabudowy;
9) określa się strefę obserwacji archeologicznej, przedstawioną na rysunku planu;
10) w granicach strefy obserwacji archeologicznej, o której mowa w pkt 9, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 10. 2Dla wszystkich terenów określa się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe
Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów
§ 11. 4Teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
b) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) budynki garażowe i gospodarcze,
e) zieleń urządzona,
f) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej;
4) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 0,8;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
7) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynek mieszkalny: 10 m,
b) budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
c) inne budynki: 10 m,
d) inne obiekty budowlane: 15 m,
e) w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. a i c, dopuszcza się wysokość 12 m;
8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
9) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 12. 1Teren 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
b) na terenie 5MU dopuszcza się stacje obsługi pojazdów,
c) nie określa się proporcji pomiędzy funkcjami zabudowy na działce budowlanej, przy czym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna może stanowić nie więcej niż 45% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej,
d) dopuszcza się łączenie różnych funkcji w tym samym budynku;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej;
4) intensywność zabudowy:
a) teren 1MU, 2MU: minimalna 0,1, maksymalna 1,8,
b) teren 3MU: minimalna 0,1, maksymalna 2,2,
c) teren 4MU, 5MU: minimalna 0,05, maksymalna 0,8;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) działka budowlana, której granice stanowią obrys budynku: 100%,
b) inna działka budowlana:
- teren 1MU, 2MU, 3MU: 80%,
- teren 4MU, 5MU: 70%;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) działka budowlana, której granice stanowią obrys budynku: 0%,
b) inna działka budowlana:
- teren 1MU, 2MU, 3MU: 20%,
- teren 4MU, 5MU: 30%;
7) maksymalna wysokość zabudowy:
a) teren 1MU, 2MU:
- budynek mieszkalny: 15 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
- inne budynki: 15 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m;
b) teren 3MU:
- budynek mieszkalny: 20 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- inne budynki: 20 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m;
c) teren 4MU, 5MU:
- budynek mieszkalny: 10 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- inne budynki: 10 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m,
- w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. c tiret pierwsze i trzecie, dopuszcza się wysokość 12 m;
8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
9) geometria i pokrycie dachu:
a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
b) inne budynki: dowolny typ i pokrycie dachu,
c) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu. 2
§ 13. 1Teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW:
1) przeznaczenie podstawowe teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
b) budynki mieszkalne jednorodzinne,
c) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) budynki garażowe i gospodarcze,
f) zieleń urządzona,
g) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy:
a) teren 1MW: minimalna 0,1, maksymalna 1,8,
b) teren 2MW, 4MW: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,
c) teren 3MW: minimalna 0,1, maksymalna 2,0;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) teren 1MW, 3MW: 80% powierzchni działki budowlanej,
b) teren 2MW, 4MW: 70% powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) teren 1MW, 3MW: 20% powierzchni działki budowlanej,
b) teren 2MW, 4MW: 30% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna wysokość zabudowy:
a) teren 1MW:
- budynek mieszkalny: 15 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
- inne budynki: 15 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m,
b) teren 2MW, 4MW:
- budynek mieszkalny: 10 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
- inne budynki: 10 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m,
- w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. b tiret pierwsze i trzecie, dopuszcza się wysokość 12 m,
c) teren 3MW:
- budynek mieszkalny: 17 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
- inne budynki: 17 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
8) geometria i pokrycie dachu:
a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
b) inne budynki: dowolny typ i pokrycie dachu,
c) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu. 2
§ 14. 1Teren 1U:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,8;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
8) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 15. 1Teren 1ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne.
§ 16. 1Teren 1WS, 2WS, 3WS:
1) przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne. 2
§ 18. 1Teren 1E:
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
2) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m;
6) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
7) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 19. 1Teren 1KDL, 2KDL:
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 2
§ 20. 1Teren 1KDD:
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 2
§ 21. 1Teren 1KDW, 2KDW:
1) przeznaczenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej;
2) przeznaczenie uzupełniające na terenie 2KDW:
a) budynki garażowe i gospodarcze,
b) miejsca gromadzenia odpadów stałych;
3) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 4 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 22. 1Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 23. 2Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IV.23.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.01.2019 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.01.2019 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 493