UCHWAŁA NR 0007.IV.24.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja, uchwalonego uchwałą Nr 0007.XXXIX.327.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r., o granicach określonych na rysunku planu, zwany dalej planem.
2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, o głównych połaciach dachowych nachylonych pod kątem od 30 do 45;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna część budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, ryzality, wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m;
3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie główne, stanowiące więcej niż 50% powierzchni terenu;
4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, stanowiące mniej niż 50% powierzchni terenu;
5) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;
6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz określoną symbolem.
§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbol identyfikujący teren;
5) budynek objęty ochroną konserwatorską;
6) strefa ochrony konserwatorskiej;
7) strefa obserwacji archeologicznej;
8) zabytek archeologiczny.
§ 4. Na obszarze objętym planem nie określa się:
1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 5. Wskazuje się tereny o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska:
1) teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) teren 2U zalicza się do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
3) teren 3U zalicza się do terenów szpitali w miastach;
4) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
5) teren 1MU, 2MU zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:
1) usytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę sąsiedniej działki budowlanej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, z uwzględnieniem określonych w planie linii zabudowy;
2) budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.
3. Garaże dla samochodów osobowych nie powinny mieć obudowy zewnętrznej wykonanej z blachy.
§ 7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):
1) minimalna szerokość frontów działek: 5 m;
2) minimalna powierzchnia działek: 100 m2;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 45 do 135;
4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz terenów zieleni urządzonej.
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc parkingowych, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały;
3) nie przewiduje się usytuowania nowych systemów infrastruktury technicznej wymagających wyznaczania stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
4) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;
5) warunki powiązań z układem zewnętrznym:
a) układ komunikacyjny: przez drogi wewnętrzne i publiczne,
b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 1 na 1 lokal mieszkalny i 1 na 1 lokal użytkowy,
b) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 lokal mieszkalny,
c) budynki mieszkalne wielorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 lokal mieszkalny i 1 na 1 lokal użytkowy,
d) obiekty handlu, usług i drobnej produkcji: 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 1 lokal użytkowy,
e) obiekty gastronomii: 1 na każde 20 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 5 zatrudnionych,
f) obiekty zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji: 1 na każde 100 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 10 zatrudnionych,
g) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 10-20, 2 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-40, 3 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100,
h) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej,
i) miejsca do parkowania są wymagane w przypadku budowy budynków i obiektów, o których mowa w lit. a-f lub zmiany sposobu ich użytkowania, w całości lub w części;
7) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
8) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego;
11) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła;
12) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) określa się budynki objęte ochroną konserwatorską, przedstawione na rysunku planu, położone przy:
a) ul. Podmiejskiej 2-4,
b) ul. Pochyłej 1, 2, 4,
c) ul. Adama Asnyka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
d) ul. Tadeusza Kościuszki 5, 7,
e) ul. Szpitalnej 1, 3-5, 7, 8, 10,
f) ul. Górniczej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;
2) dla budynku położonego przy ul. Podmiejskiej 2-4 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) portal, stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
3) dla budynku położonego przy ul. Pochyłej 1 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół, gzyms międzykondygnacyjny, obramienia otworów okiennych oraz dekorację architektoniczną szczytu i ryzalitu,
e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
4) dla budynku położonego przy ul. Pochyłej 2 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu wraz z oknami powiekowymi,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) stolarkę okienną, z dopuszczeniem, w przypadku jej wymiany, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych,
5) dla budynku położonego przy ul. Pochyłej 4 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół, fakturowy tynk elewacyjny i podziały gzymsowe, gładko tynkowane pilastry w wielkim porządku, ujmujące naroża budynku oraz formę filarowego tarasu i kamienne schody zewnętrzne,
e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
6) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 2 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę dachu z lukarnami,
c) formę daszków nad gankiem i wykuszem w fasadzie,
d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
e) gzymsy wieńczące korpus budynku, wykusz i ganek,
f) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
7) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 3 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) kształt okien strychowych,
d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
e) fakturowy tynk elewacyjny, podziały gzymsowe, gzyms koronujący i detal dekorujący otwory okienne w formie wyłamanych trójkątnie gzymsów,
f) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
8) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 4 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) podziały gzymsowe,
e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
9) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 5 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu wraz z lukarnami i oknami strychowymi,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący oraz obramienie otworu wejściowego,
e) stolarkę drzwiową;
10) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 6 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) kształt okien strychowych,
d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
e) fakturowy tynk elewacyjny,
f) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
11) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 7 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) kształt okien strychowych,
d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
e) fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący i obramienie drzwi wejściowych,
f) stolarkę drzwiową;
12) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 8 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu z facjatą i oknami strychowymi,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) ceglany cokół i zachowane gzymsy;
13) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 10 należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu z facjatami i oknami strychowymi,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący, obramienie drzwi wejściowych,
e) stolarkę drzwiową;
14) dla budynku położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji, kamienny cokół, gzyms wieńczący i obramienia otworów,
d) stolarkę drzwiową;
15) dla budynku położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 7, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji, kamienny cokół, podziały gzymsowe elewacji oraz obramienia otworów i gzymsy nadokienne;
16) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 1, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący oraz ceglany cokół i okładzinę portalu w przyziemiu ryzalitu,
e) obramienie okna doświetlającego klatkę schodową,
f) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
17) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 3-5, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji oraz opaski okienne,
d) ceglany cokół, fakturowy tynk elewacyjny oraz gzyms wieńczący,
e) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
18) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 7, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) ceglany cokół, fakturowy tynk elewacyjny oraz gzyms wieńczący,
e) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
19) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 8, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) ceglany cokół, fakturowy tynk elewacyjny, podziały gzymsowe,
e) stolarkę drzwi wejściowych;
20) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 10, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący oraz ceglany cokół i okładzinę portalu w przyziemiu ryzalitu,
a) stolarkę drzwi wejściowych;
21) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 1, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu z lukarną,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
b) gzyms międzykondygnacyjny, gzymsy nadokienne oraz obramienie drzwi wejściowych;
c) stolarkę drzwiową;
22) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 2, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) opaski obramiające otwory oraz gzymsy ujmujące narożne otwory okienne drugiej kondygnacji
e) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
23) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 3, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół, pasy gzymsowe oraz narożne lizeny;
24) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 4, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół oraz dekorację architektoniczną ganku i tarasu w postaci uproszczonych pilastrów;
25) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 5, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny, kamienny cokół, pasy gzymsowe, obramienia okienne przyziemia w postaci półokrągłych blend oraz boniowane lizeny dekorujące osie międzyokienne drugiej kondygnacji,
e) stolarkę okienną, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
26) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 6, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) gzyms wieńczący, kamienny cokół oraz obłożone kamienną okładziną filary tworzące rodzaj portalu, ujmującego główny otwór wejściowy w ryzalicie mieszczącym klatkę schodową,
e) obramienie okna doświetlającego klatkę schodową,
a) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
27) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 7, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku;
28) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 8, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji;
29) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 9, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) pas cokołowo-gzymsowy, profilowany gzyms wieńczący i gzymsy obiegające szczyty;
30) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 10, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn, facjat i okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji oraz ujmujące je gzymsy nadokienne i podokienne, a także gzyms międzykondygnacyjny i obramienie okna doświetlającego klatkę schodową,
a) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
31) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 11, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) fakturowy tynk elewacyjny, kamienny cokół, gzyms wieńczący, trójkątnie wyłamane gzymsy nadokienne oraz dekorację ryzalitu w postaci pionowych, tynkowych pasów ujmujących otwory okienne i motywów rombów w płaszczyznach międzyokiennych,
b) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
32) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 12, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji;
33) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 13, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół, gzymsy podokienne i tynkową dekorację szczytu imitującą okiennice,
e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
34) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 14, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) gzyms wieńczący, gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku oraz pasy ceglanej okładziny,
35) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 15, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku,
e) stolarkę drzwi wejściowych;
36) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 17, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku,
e) stolarkę drzwi wejściowych;
37) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 19, należy zachować:
a) bryłę,
b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
d) kamienny cokół, fakturowy tynk elewacyjny oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku,
38) określa się strefę ochrony konserwatorskiej B, przedstawioną na rysunku planu;
39) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 38, należy zachować układ ulic i placów, bloków zabudowy i układ zieleni;
40) określa się strefę obserwacji archeologicznej oraz zabytki archeologiczne, przedstawione na rysunku planu;
41) w granicach strefy obserwacji archeologicznej oraz zabytków archeologicznych, o których mowa w pkt 40, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 10. Dla wszystkich terenów określa się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe
Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów

§ 11. Teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
b) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) budynki garażowe i gospodarcze,
e) zieleń urządzona,
f) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej;
4) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
7) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynek mieszkalny: 10 m,
b) budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
c) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
d) inne budynki: 10 m,
e) inne obiekty budowlane: 15 m,
f) w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. a i d, dopuszcza się wysokość 12 m;
8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
9) geometria i pokrycie dachu:
a) budynek mieszkalny: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
b) budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ i pokrycie dachu,
c) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
d) inne budynki: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
e) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu,
f) przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię i pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym.
§ 12. Teren 1MU, 2MU:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcjami zabudowy na działce budowlanej,
c) dopuszcza się łączenie różnych funkcji w tym samym budynku;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej;
4) intensywność zabudowy:
a) teren 1MU: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,
b) teren 2MU: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) teren 1MU: 70% powierzchni działki budowlanej,
b) teren 2MU: 85% powierzchni działki budowlanej;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) teren 1MU: 30% powierzchni działki budowlanej,
b) teren 2MU: 15% powierzchni działki budowlanej;
7) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynek mieszkalny: 12 m,
b) budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
c) inne budynki: 12 m,
d) inne obiekty budowlane: 15 m;
8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
9) geometria i pokrycie dachu:
a) budynek mieszkalny: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
b) budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ i pokrycie dachu,
c) inne budynki: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
d) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu,
e) przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię i pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym.
§ 13. Teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
b) budynki mieszkalne jednorodzinne,
c) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) budynki garażowe i gospodarcze,
f) zieleń urządzona,
g) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy:
a) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,
b) teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW: minimalna 0,1, maksymalna 2,0;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) działka budowlana, której granice stanowią obrys budynku: 100%,
b) inna działka budowlana:
- teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW: 70%,
- teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW: 80%;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) działka budowlana, której granice stanowią obrys budynku: 0%,
b) inna działka budowlana:
- teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW: 30%,
- teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW: 20%;
6) maksymalna wysokość zabudowy:
a) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW:
- budynek mieszkalny: 10 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
- inne budynki: 10 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m,
- w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. a tiret pierwsze i czwarte, dopuszcza się wysokość 12 m,
b) teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW:
- budynek mieszkalny: 17 m,
- budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
- budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
- inne budynki: 17 m,
- inne obiekty budowlane: 15 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
8) geometria i pokrycie dachu:
a) budynek mieszkalny: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
b) budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ i pokrycie dachu,
c) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
d) inne budynki: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
e) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu.
§ 14. Teren 1U:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, centra handlowe, bary, restauracje, usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 2,0;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95% powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
8) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 15. Teren 2U:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby nauki, oświaty, kultury, administracji, sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 85% powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
8) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 16. Teren 3U:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji, sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 85% powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
8) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 17. Teren 4U:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby administracji, łączności, obsługi pojazdów oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) budynki garażowe i gospodarcze,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 85% powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
b) inne obiekty budowlane: 12 m;
7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
8) geometria i pokrycie dachu:
a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
b) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu.
§ 16. Teren 1ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające
a) wody powierzchniowe,
b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne.
§ 17. Teren 1E, 2E:
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
2) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m;
6) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
7) geometria dachu: dowolny typ dachu.
§ 19. Teren 1KDL:
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 20. Teren 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD:
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 21. Teren 1KDW:
1) przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 22. Teren 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 5KDP:
1) przeznaczenie: teren ciągu pieszego;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 2 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załącznik nr 1 - www.zlotoryja.pl/uchwaly-zalaczniki/24-zalacznik.pdf​

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IV.24.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.01.2019 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.01.2019 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 501