UCHWAŁA NR 0007.IV.25.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXIX.241.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r., po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXX.241.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r
§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik nr 1.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem nr 1;
2) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia;
3) przeznaczenie podstawowe – jest to część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi; w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, wszystkie wymienione kategorie mogą wystąpić łącznie lub odrębnie w granicach poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
4) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia lub określona odległość w tekście planu wyznaczająca dopuszczalne zbliżenie budynków w przypadkach ich budowy z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy;
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu mają charakter informacyjny lub wynikają z przepisów odrębnych.
 
Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
 
§ 5. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w uchwale.
§ 6. W zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych w rysunku planu  symbolami MN, terenach zabudowy jednorodzinnej lub usługowej oznaczonych w rysunku planu  symbolami MN/U oraz na terenach sportu i rekreacji oznaczonych w rysunku planu  symbolami US działalność lokalizowanych przedsięwzięć nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) ochronę istniejącej zieleni przydrożnej towarzyszącej zabudowie oraz ciągom komunikacyjnym;
3) tereny W2, P/U1 i część terenu R2, R3 i KDD2  znajdują się, w oznaczonym na rysunku planu, obszarze Natura 2000 PLH020037 „Góry i Pogórze Kaczawskie”, na których obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
4) dopuszczalne poziomy hałasu  dla terenów:
a) MN, MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
5) dla terenów MN1, MN2, MN3, US1, P/U1, W1, W2, KDD2,  R1, R2, R3  oraz dla części terenów KDL1, KDD1, MN/U3, US2 znajdujących się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 „Niecka zewnętrzna sudecka Bolesławiec” obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się;
1) zakaz lokalizacji masztów, wież oraz obiektów i budowli będących elementami o charakterze dominant krajobrazowych;
2) ochronie podlegają stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków zaznaczone na rysunku planu;
3) dla robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.;
4) planowana nowa zabudowa winna być kształtowana wg zasad określonych w rozdziale 3.
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:
1) w granicach terenu górniczego „Wilcza Góra III” obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią  oraz  obszary osuwania się mas ziemnych nie występują na obszarze objętym planem;
3) nie określa się krajobrazów priorytetowych ze względu na brak audytu krajobrazowego.
§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
b) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych jako obiekty wolnostojące lub wbudowane,
5) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, dopuszcza się budowę zbiorników na gaz płynny;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
a) preferowane wykorzystanie  do celów grzewczych paliw ekologicznych,
b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł lub  lokalnych grupowych kotłowni;
7) w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną:
a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać w formie linii kablowych,
c) dopuszcza się skablowanie istniejących linii napowietrznych;
8) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dystrybucyjnych sieci uzbrojenia terenu;
10) na terenach przeznaczonych na zainwestowanie dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o szerokości min. 6 m;
§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) dla terenów oznaczonych symbolem  MN i MN/U:
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1000m2;
b) szerokość frontu działek co najmniej 20m;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80 do 90;
2) dla terenów US:
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 2000m2;
b) szerokość frontu działek co najmniej 40m;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
3) dla pozostałych terenów przeznaczonych na inne cele niż rolne:
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 10m2;
b) szerokość frontu działek co najmniej 2m;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 10° do 90°;
§ 11. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń planu nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) zasad kształtowania krajobrazu;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 12. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w wysokości 10%.
 
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających
 
§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) usługi sportu i rekreacji,
c) zieleń parkowa,
d) place zabaw,
e) parkingi,
f) drogi wewnętrzne;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż:
- 600 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 400 m² na segment dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 250 m² na segment dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,8,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%;
d) wysokość budynków nie może przekraczać 10 m,
e) dla nowych budynków oraz istniejących budynków w przypadkach ich rozbudowy wymagane są dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci w przedziale od  25° do 45°  lub dachy płaskie;
f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż:
- 1 stanowisko na 50m2 powierzchni użytkowej usługowej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych
- 1stanowisko na 1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
2) w zakresie linii zabudowy dla terenów MN1 i MN2 - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od terenu KDL 1 oraz dla terenu MN1  6 m od zachodniej granicy terenu;
3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa,
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN/U1, MN/U2 i MN/U3 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) tereny zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń parkowa;
b) usługi sportu i rekreacji;
c) parkingi;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż:
- 100 m2 dla zabudowy usługowej,
- 600 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 400 m² na segment dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 250 m² na segment dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,8,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
d) wysokość budynków nie może przekraczać 10 m,
e) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci w przedziale od  25° do 45°;
f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż:
- 1 stanowisko na 50m2 powierzchni użytkowej usługowej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych
- 1 stanowisko na 1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
2) w zakresie linii zabudowy – dla terenu MN/U1 nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4 m od granicy terenu KDL1 i KDL2 zgodnie z rysunkiem planu, dla terenu MN/U2 nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu KDL1 i KDL3, dla terenu MN/U3 nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy terenów KDL1 i KDD1 ;
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem US1  ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi związane z podstawowym przeznaczeniem o charakterze usług gastronomii, turystyki, hotelarstwa, handlu, opieki społecznej,
b) obiekty takie jak ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki zdrowia, domy opieki, świetlice,
c) parki tematyczne,
d) drogi i infrastruktura techniczna,
e) ścieżki rowerowe,
f) parkingi;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż  1000 m2,
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 10%,
d) wysokość budynków nie może przekraczać 15 m,
e) nie ustala się ograniczeń wysokości dla budowli związanych z funkcją sportu,
f) dachy dowolne;
g) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 10 oraz dodatkowo 1 stanowisko na każde 200m2 powierzchni użytkowej usługowej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
2) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od terenów KDL1 i KDD1;
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem US2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny sportu i rekreacji realizujące cele publiczne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) parki tematyczne,
b) drogi i infrastruktura techniczna,
c) ścieżki rowerowe,
d) parkingi;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż  1000 m2,
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 10%,
d) wysokość budynków nie może przekraczać 15 m,
e) nie ustala się ograniczeń wysokości dla budowli związanych z funkcją sportu,
f) dachy dowolne;
g) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 10 oraz dodatkowo 1 stanowisko na każde 200m2 powierzchni użytkowej usługowej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
3) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od terenów KDL1, KDD1 i KDD2 oraz 6 m od wschodniej granicy terenu US2.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem P/U1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów lub tereny usług;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi i infrastruktura techniczna,
b) parkingi,
c) zieleń urządzona,
d) zieleń izolacyjna;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż  700 m2,
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,001 do 2,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 5%,
2) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od  wschodniej  i południowej granicy terenu oraz 6 m od drogi KDD2;
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami W1, W2 i W3, realizujących cele publiczne, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny infrastruktury technicznej - wodociągi;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny parkingów;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) nie ustala się wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych oraz kątów rodzajów pokryć dachów,
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6,
c) nie ustala się minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,
d) wysokość budynków  i budowli nie może przekraczać 10 m,
e) obowiązuje co najmniej 1 miejsce parkingowe;
2) w zakresie linii zabudowy dla terenów W1 i W2 - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od terenów KDD1;
3) na terenie W3 ustala się obowiązek odtworzenia ujęcia wody.
§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami R1, R2, R3 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi transportu rolnego,
b) zalesienia i zadrzewienia,
c) stawy hodowlane,
d) ogrody działkowe,
e) sady i plantacje;
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami KDL1, KDL2 i KDL3 ustala się przeznaczenie podstawowe:  tereny dróg publicznych lokalnych.
2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających wynosi:
a) na terenie, KDL1  od 13 m do 44 m zgodnie z rysunkiem planu,
b) na terenie KDL2  od 17 m do 19 m zgodnie z rysunkiem planu,
c) na terenie KDL3 od 24 m do 27 m zgodnie z rysunkiem planu.
§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami KDD1 i KDD2 ustala się przeznaczenie podstawowe:  tereny dróg publicznych dojazdowych.
2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających wynosi
a) na terenie KDD1 zgodna z granicami władania,
b) na terenie KDD2 – 8m.
 
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
 
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IV.25.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.01.2019 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.01.2019 10:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 478