UCHWAŁA NR 0007.IV.28.2019
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.290.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 994) oraz art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapis § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. następuje z zastosowaniem bonifikat:
a) 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym,
b) 95% - przy wykupie ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale, w przypadku, gdy jest to ostatni niewykupiony od Gminy lokal mieszkalny przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. następuje z zastosowaniem bonifikaty 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. następuje z zastosowaniem bonifikat:
a) 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym,
b) 95% - przy jednoczesnym wykupie wszystkich pozostałych lokali mieszkalnych w budynku, a także w przypadku wykupu ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale, w przypadku, gdy jest to ostatni niewykupiony od Gminy lokal mieszkalny przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. Z tym zastrzeżeniem, że bonifikaty wskazane w pkt a, b nie przysługują najemcy (najemcom) , który jest właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Zbycie lokalu na rzecz takiego najemcy (najemców) może nastąpić za 100 % ceny rynkowej.
4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym od dnia 01.01.2020 r. następuje za 100% wartości rynkowej.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Sprawy rozpoczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą załatwiane według zasad wynikających z niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IV.28.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja,
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.01.2019 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.01.2019 10:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 675