wersja do wydruku Piotr Rewig 04.02.2019 12:18

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (TEKST JEDNOLITY: Dz. U. z 2018 r. POZ. 1986 z PÓŹN. ZM.)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającej:
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Tel.: 076 8779 100, Fax.: 076 8783 120
REGON: 30647653, NIP: 694-15-66-116

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:

1. Odbierane z nieruchomości jednorodzinnych:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady ulegające biodegradacji

2. Odbierane z nieruchomości wielorodzinnych

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady ulegające biodegradacji

3. Odbierane z nieruchomości mieszanych

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady ulegające biodegradacji

Szacunkowa ilość odpadów, które zostaną wytworzone w okresie zamówienia wynosi:

 • zmieszane odpady komunalne,– 4309,00Mg/rok
 • odpady ulegające biodegradacji – 163,44Mg/rok

Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającej. Wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającej. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanej wielkości.

Wykonawca musi zapewnić przez okres obowiązywania zamówienia pojemniki w ilości co najmniej:

 • 190 szt. „1100” litrów na odpady zmieszane (pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego);
 • 70 szt. „1100” litrów na odpady zmieszane(pojemniki ocynkowane);
 • 120 szt. „360” litrów na odpady biodegradowalne;
 • 75 szt. „120” litrów na odpady biodegradowalne;

Każdy pojemnik musi być trwale opisany (np. folią samoprzylepną) w treść uzgodnioną z Zamawiającą.   W przypadku zniszczenia, spalenia, kradzieży pojemnika koszt zakupu i uzupełnienia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braku pojemnika w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia. Zamawiająca wskaże miejsca usytuowania pojemników.

3. Wartość zamówienia:

Wartość zamówienia wynosi: 653 289,31zł

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna : art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie wybory trybu:  Uchwałą nr 0007.XXIII.194.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Złotoryi powierzyła Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Złotoryi wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej oraz  utrzymania czystości i porządku w gminie. Gmina jest w 100% właścicielem udziałów w Spółce, a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału prywatnego, a zamawiający tj. Gmina Miejska Złotoryja sprawuje nad tą osobą prawną całkowitą kontrolę. Ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Planowany czas trwania umowy i jednocześnie realizacji zamówienia : od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, októrym mowa w art. 95 ust. 1 i 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień  Publicznych – ogłoszenie nr 510020555-N-2019 z dnia 01.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Grzegorz Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2019 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż