Protokół Nr 0002.III.2018
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym III sesję Rady Miejskiej Złotoryi  o godz. 13.00 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny Grzegorz Łoś), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską.
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2019-2031
4.2 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 r.
4.3 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
4.4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 r.
4.5 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
4.6 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”
4.7 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2019 r.
4.8 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2019 r.
4.9 w sprawie zmiany składu komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi
4.10 zmieniająca uchwałę nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
4.11 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
5.Sprawy różne.
 
O godz. 13.10 do obradujących dołączył radny Grzegorz Łoś. Od tej pory Rada obradowała w 15-osobowym składzie.
 
AD 2 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
 
Przewodniczący Waldemar Wilczyński poinformował o podpisaniu protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 29 listopada br. Protokół został zamieszczony na stronie internetowej miasta.
 
AD 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 
 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdania z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Barbara Listwan dopytała o interwencję Straży Miejskiej dot. rozklejanych ogłoszeń, Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział wyczerpująco na pytanie. 
Radny Paweł Maciejewski podziękował za wymianę drzwi w domu przy ul. Łąkowej.
 
AD 4 PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wilczyński rozpoczął procedurę uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019.
 
Wiceprzewodnicząca Agnieszka Zawiślak odczytała uchwałę X/63/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Złotoryi Józef Banaszek przedstawił pozytywną opinię komisji dot. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja. 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.11.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2019-2031.
 
Następnie Wiceprzewodniczący Adam Bartnicki odczytał uchwałę X/65/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej oraz uchwałę X/66/2018 ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Miejskiej Złotoryja.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek, który poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionego projektu budżetu na 2019 r.
Głos zabrali także przewodniczący pozostałych komisji, którzy także pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2019 rok, szczegółowo omówiony podczas posiedzeń komisji, w zakresie ich właściwości merytorycznych.
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 r.
Burmistrz Robert Pawłowski podziękował radnym za przyjęcie zaproponowanego budżetu na rok 2019 oraz sprawne prace w komisjach.
 
Następnie podjęte zostały pozostałe uchwały:
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.13.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 r
 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.14.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
 
Radni w głosowaniu:
Za – 14 przeciw- 0 wstrzymało się – 1 
podjęli uchwałę nr 0007.III.15.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.16.2018 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”
 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.17.2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  Złotoryi na 2019 r.
 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.18.2018 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na 2019 r.
 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.19.2018 w sprawie zmiany składu komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi
Radni w głosowaniu:
Za – 14 przeciw- 0 wstrzymało się – 1 
podjęli uchwałę nr 0007.III.20.2018 zmieniająca uchwałę nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania                i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
 
Radni w głosowaniu:
Za – 15 przeciw- 0 wstrzymało się – 0 
podjęli uchwałę nr 0007.III.21.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
AD 5 SPRAWY RÓŻNE
 
Przewodniczący Waldemar Wilczyński podziękował za włącznie się radnych do akcji „Szlachetna Paczka”. Zachęcił do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Leszek Antonowicz poprosił o przemyślenie ustawienia ekranu.
Eugeniusz Pożar podziękował Pani Skarbnik za prace nad przyszłorocznym budżetem oraz innymi uchwałami.
Józef Banaszek dopytał na jak długi czas przyznane będą bezpłatne miejsca w żłobku. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na 2 lata.
Zostały wręczone podarunki.
 
Przewodniczący zakończył III sesję Rady miejskiej Złotoryi o godz. 14.10.
 
Po zakończeniu Sesji, o godz. 15.00, odbyło się Spotkanie Radnych z przedstawicielami złotoryjskich instytucji, firm, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych, na którym zostały wręczone wyróżnienie i gratulacje:
- dla P. Pawła Zabłotnego – organizatora „Szlachetnej Paczki”
- dla p. Pauliny Ruty – za organizację imprezy sportowej „Zimowe Wulkany 2018”
- dla Polskiego Bractwa Kopaczy Złota – świętującego 25-lecie istnienia
- dla Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” – świętującego 10 rocznicę powstania.
 
Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1748
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński
 
Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.III.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:22.02.2019 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:22.02.2019 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 39