Zarządzenie nr 0050.38.2019
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 27 lutego 2019r.

w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019  roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. 2018 poz.450 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • a) letni wypoczynek dzieci i młodzieży

  • b) letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

  • c) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

  • d) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

 2. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.

 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmiot prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.02.2019 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Ardelli
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.02.2019 08:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 183