UCHWAŁA NR 0007.V.30.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmianie ulega zapis §1 Uchwały Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, który otrzymuje brzmienie:"Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2019, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów poniesionych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja, jednak nie więcej niż 253 332,36 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 36/100)".
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018r. pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.30.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.02.2019 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.02.2019 08:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 548