UCHWAŁA NR 0007.V.32.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945) Rada Miejska Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi.
§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały sporządzonym w skali 1:2500, który stanowi jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.32.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.02.2019 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.02.2019 08:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 584