wersja do wydruku Piotr Rewig 21.03.2019 15:23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"

Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

UWAGA!!! 04.04.2019 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przesunięciu terminu składania ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – II etap, wymiana parkietu

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wykreślił określenie „sportowe” w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i zdolnościach technicznych lub zawodowych wykonawcy. Z zakresu prac Zamawiający wykreślił „malowanie linii”.

Zmianie uległy zapisy:

  • w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • w rozdz. IV (str. 3),
  • w rozdz. VI ust. 1 pkt 2c (str. 4)
  • w rozdz. IX ust. 1 pkt 1a(str. 9)
  • w załączniku nr 8 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • w załączniku nr 7 – dokumentacja techniczna

Poprawione siwz, załącznik nr 8 do siwz oraz załącznik nr 7 zostały udostępnione na stronie internetowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 15.04.2019 r., do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 15.04.2019 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10, I piętro).

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.03.2019 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Borek
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.04.2019 19:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 20