UCHWAŁA NR 0007.VI.43.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Złotoryi przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu na rzecz Klubu Strzeleckiego „AGAT” z siedzibą w Złotoryi przy pl. Lotników Polskich 3a gminną nieruchomość gruntową zabudowaną obiektem strzelnicy sportowej zlokalizowanej  w Złotoryi przy ul. Legnickiej 44, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4, położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja o powierzchni 0,9995 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00013471/3.
§ 2. Przez działkę gruntu nr 4 w obrębie 6 miasta Złotoryja zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o powierzchni 667 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 5/4.
§ 3. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu, dla którego prowadzenie działalności jest celem  statutowym i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VI.43.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Złotoryi przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.04.2019 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.04.2019 10:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 627