wersja do wydruku Piotr Rewig 02.04.2019 10:18

Ogłoszenie - Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 lutego 2019 r.):

 1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
 3. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
 4. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych – oświadczenie;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie – oświadczenie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności – oświadczenie;
 4. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego – oświadczenie;
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji bądź są jej członkiem), zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami - oświadczenie

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z oświadczeniami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub na adres e-mail: wss@zlotoryja.pl w terminie do dnia 09.04.2019 r.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu;
 2. W przypadku zgłoszenia kandydata na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 bądź braku przynajmniej jednego z w/w oświadczeń kandydatura zostaje odrzucona;
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych zostają odrzucone.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.04.2019 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:02.04.2019 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 23