BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
W OKOLICY UL. WIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 166/17 o powierzchni 0,1257 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej w odległości 1000 m od ścisłego centrum miasta. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi w okolicy ul. Wiejskiej w odległości 1000 m od ścisłego centrum miasta. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren w chwili obecnej niezagospodarowany, w części zakrzewiony, zadrzewiony, płaski, położony na wzniesieniu z widokiem na panoramę miasta. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową jednorodzinną i niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do nieruchomości wytyczoną geodezyjnie nieutwardzoną drogą gruntową. Uzbrojenie terenu: w odległości około 90 m znajduje się sieć energetyczna, gazowa, wodna oraz kanalizacji sanitarnej.

Księga wieczysta: LE1Z/00013471/3.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RV – grunty orne (0,1257 ha).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXI.271.2017 z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 08.12.2017 r. poz. 5172): 3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 166/17 obr. 6 znajduje się stanowisko archeologiczne nr 41/41/79-18. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla w/w zaewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 168 288,60 zł brutto (136 820 zł netto plus 31 468,60 zł - 23% VAT)

Wadium: 16 900 zł do 19 czerwca 2019 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 690 zł

Termin przetargu: 25 czerwca 2019 r. godz. 10.30

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie

nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 15.05.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (076) 877-91-20 lub (076)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z 
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/17 o powierzchni 0,1257 ha
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.05.2019 21:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.06.2019 14:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 94