wersja do wydruku Piotr Rewig 21.05.2019 12:31

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie, jako działka nr 337/6 o powierzchni 0,7172 ha, położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego w odległości 800 m od ścisłego centrum miasta. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren w chwili obecnej niezagospodarowany, w części zakrzewiony, zadrzewiony, płaski. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową jednorodzinną, terenów zielonych. Na terenie działki znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne średniego napięcia, oraz przebiega nadziemna linia elektroenergetyczna. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność przejazdu i przechodu przez działkę 337/7 dla każdoczesnego właściciela działki 337/6. Dojazd do nieruchomości od ul. Lubelskiej drogą asfaltową oraz poprzez dz. nr 337/5 do dz. 331/4. Przez działkę przebiega rów melioracyjny. Uzbrojenie: sieć gazowa, wodna i telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna znajduje się w ul. Lubelskiej.

Księga wieczysta: LE1Z/00013470/6.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RIVb – grunty orne (0,7172 ha).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.IV.25.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 29.01.2019 r. poz. 620): MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 337/6, obr. 8 znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 79-18/64/64. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 816 105 zł brutto (663 500 zł netto plus 152 605 zł - 23% VAT)

Wadium: 81 700 zł do 19 czerwca 2019 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 8 170 zł

Termin przetargu: 25 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie

nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 15.05.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.06.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (076) 877-91-20 lub (076)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z 
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Uwaga!!! Przetarg unieważniony.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.05.2019 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.06.2019 00:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 32