Protokół Nr 0002.VII.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2019 r.
 
Przed rozpoczęciem obrad odbyło się losowanie zadania w Złotoryjskim Budżecie Obywatelskim.
 
Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym VII sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską, a także Anetę Wasilewską – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi oraz Zbigniewa Gruszczyńskiego – Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 
Odczytano Zarządzenie nr 141 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej Złotoryi w okręgu wyborczym nr 5.
 
AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Miejska Biblioteka Publiczna, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – rola animatora kultury w mieście w 2018r.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
5.2 – w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
5.3 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
5.4 - zmieniająca uchwałę nr 0007.XXIV/207/2017 Rady Miejskiej Złotoryja w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
5.5 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja
6. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
7. Sprawy różne.
 
Tu głos zabrał Burmistrz Robert Pawłowski, który poprosił o uzupełnienie porządku obrad o następujący projekt uchwały:
5.6 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Miejska Biblioteka Publiczna, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – rola animatora kultury w mieście w 2018r.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
5.2 – w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
5.3 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
5.4 - zmieniająca uchwałę nr 0007.XXIV/207/2017 Rady Miejskiej Złotoryja w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
5.5 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja
5.6 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
6. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
7. Sprawy różne.
 
Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.
 
AD 2. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
 
Przewodniczący poinformował, że podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 28 marca 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.
 
AD 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 
 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdanie z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz odniosła się do informacji o hotspocie, zaapelowała o posadowieniu go w miejscu bardziej dostępnym, np. w rynku.
Burmistrz R. Pawłowski odpowiedział wyczerpująco, zwracając uwagę na kwestię zabezpieczenia sprzętu oraz, co ważniejsze, treści pobieranych przez sieć. Zaproponował udzielenie obszernych wyjaśnień technicznych przez informatyka.
Radny Paweł Okręglicki dopytywał o spotkanie Burmistrza ze Starostą Złotoryjskim w sprawie szpitala. Burmistrz wskazał główne tematy rozmów, tj. zakres pomocy miasta dla szpitala (np. umorzenie podatku od nieruchomości). Wskazał jednak na konieczność stworzenia planu funkcjonowania szpitala. Podkreślił chęć pomocy w rozwiązaniu problemu. Zwrócił uwagę na odchodzenie kadr i zagrożenie utratą kontraktu z NFZ.
 
AD 4. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI – ROLA ANIMATORA KULTURY W MIEŚCIE W 2018R.
 
Przewodniczący W. Wilczyński podsumował sprawozdania z działalności miejskich jednostek kultury, przekazane wyczerpująco podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński zaprosił na imprezy majówkowe zorganizowane przez ośrodek. Przybliżył przygotowany plan Złotoryjskiej Majówki.
Radny Paweł Okręglicki powiedział o wysokiej ocenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przez władze powiatowe w latach ubiegłych.
 
Przerwa w obradach od godz. 14.10 – do 14.20.
 
AD 5. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
 
Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
a) 0007.VII.48.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
b) 0007.VII.49.2019 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
c) 0007.VII.50.2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
d) 0007.VII.51.2019  zmieniająca uchwałę nr 0007.XXIV/207/2017 Rady Miejskiej Złotoryja w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
e) 0007.VII.52.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Złotoryja
Podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja z udziałem Zastępcy Burmistrza Andrzeja Ostrowskiego, radcy Barbary Szynkowskiej, Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbary Listwan oraz radnej Barbary Zwierzyńskiej-Doskocz w przedmiotowej sprawie. Mimo udzielonych wyjaśnień i rozmowy uchwała została przyjęta przez radnych.
f) 0007.VII.53.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
 
Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
AD 6.  WNIOSKI I INTERPELACJE (SKŁADANE NA PIŚMIE)
 
Nie zostały złożone żadne wnioski ani interpelacje.
 
AD 7.  SPRAWY RÓŻNE
 
Przewodniczący Waldemar Wilczyński zaapelował o większy udział radnych w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie miasta. radna Barbara Listwan zapytała o zaproszenia na te imprezy. Przewodniczący odpowiedział, że większość z nich jest otwarta, zaś informacje  są ogólnodostępne, np. w internecie. 
Radny Eugeniusz Pożar dopytywał o rozmowy ze Starostą dotyczące sytuacji szkół. Pytał o strajk nauczycieli w szkołach miejskich, jak również w ponadpodstawowych. Burmistrz poinformował, że wszystkie miejskie placówki – i szkoły i przedszkola – strajkowały. Egzaminy gimnazjalne oraz dla klas ósmych odbyły się jednak bez zakłóceń. Nie wypowiedział się w temacie szkół średnich. Burmistrz wyraził także swoje osobiste stanowisko popierające strajkujących nauczycieli. Podkreślił wagę edukacji dla społeczeństwa w czasie pokoju. 
Radna B. Listwan przekazała informację o zawieszeniu strajku w liceum na czas klasyfikacji. Wypowiedziała się także o sytuacji w szpitalu złotoryjskim, podkreślając brak lekarzy. Burmistrz podtrzymał chęć wsparcie Starosty w odtworzeniu szpitala.
Radny Józef Banaszek zapytał o oświetlenie na wieży Kościoła NNMP.
Radny Grzegorz Łoś podziękował mieszkańcom za aktywny udział w Złotoryjskim Budżecie Obywatelskim. Zapytał także o status remontu ul. 3 Maja. Zastępca Burmistrza A. Ostrowski odpowiedział, że remont jest przygotowywany, lecz na chwilę obecną nie można mówić o konkretnych terminach.
Radny Adam Bartnicki dopytał o drogę w okolicach ul. Boh. Monte Cassino. Burmistrz odpowiedział, że w pierwszej kolejności trzeba położyć niezbędne sieci, w następnej kolejności budować drogę.
W celu zachęcenia do udział w nadchodzących wyborach, Burmistrz R. Pawłowski zaproponował nagranie krótkich filmików z udziałem radnych. Radna B. Zwierzyńska-Doskocz, kontynuując pomysł, zaproponowała połączenie działań w tym temacie.
Radny J. Banaszek poinformował o odbudowaniu źródła św. Jadwigi w Jerzmanicach.
Radny Paweł Maciejewski dopytywał o próg zwalniający na ul. Wiśniowej.
Po wyczerpaniu tematów zakończono dyskusję.
 
VII sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 14.55.
 
Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1847
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński
 
Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.VII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.05.2019 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Majewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.05.2019 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 52