BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej; działka o kształcie regularnym, trapeza. Do nieruchomości prowadzi wytyczona geodezyjnie nieutwardzona gruntowa droga publiczna. W chwili obecnej działka użytkowana rolniczo.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – Grunty orne.

Cena nieruchomości [zł]: 110 000 zł brutto, (89 430,89 zł netto plus 23% VAT – 20 569,10 zł)

Wadium [zł]: 11 000 zł do dnia 4 lipca 2019 r.

Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 1 100 zł

Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 10:00

Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5.

Uzbrojenie: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w działce 225/4 (w odległości od 10 do 70 metrów).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi uchwalonego przez Radę Miejską w Złotoryi uchwałą Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 31.12.2004 r., Nr 263, poz. 4654), zmienionego uchwałą nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 02.08.2007 r., Nr 185, poz. 2390): MN – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 03.04.2019 r. Terminy poprzednich przetargów: 10.05.2019 r. – I przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:04.06.2019 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Skrzynecka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.07.2019 00:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 130