wersja do wydruku Piotr Rewig 06.06.2019 10:21

Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023

OGŁOSZENIE
z dnia 6 czerwca 2019 r.
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020 – 2023

Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że Rada Miejska w Złotoryi przystępuje do wyboru:

 1. 3 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy;
 2. 3 ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52, z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla kandydata na ławnika pokrywa Skarb Państwa*, koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego p o n o s i kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986, z późn.zm.) pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Odpis lub zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia kandydata na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji p o n o s i Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską Złotoryi, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi lub w Biurze Rady Miejskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2019 r. w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1 (decyduje data stempla pocztowego).

Wyborów ławników Rada Miejska w Złotoryi dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

 

 

*Kandydaci na ławnika starający się o wydanie informacji z KRK zobowiązani są posiadać zaświadczenie o kandydowaniu wystawione przez podmioty zgłaszające (stowarzyszenia, organizacje społeczne lub zawodowe, pierwszą osobę na liście poparcia (w przypadku zgłoszenia przez obywateli).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2019 10:21