wersja do wydruku Piotr Rewig 07.06.2019 12:42

Konkurs na kandydata na stanowisko - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA REJONOWA
W ZŁOTORYI

Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018., poz. 160 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) oraz regulamin komisji konkursowej opracowany przez komisję konkursową powołaną uchwałą Nr 0007.VIII.61.2019 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
ul. Kwiska 1,
59- 500 Złotoryja
powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.

2. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 16 ze zmianami):

 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. niekaralność – brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Pożądane kwalifikacje kandydata:

 1. studia magisterskie,
 2. osiągnięcia w pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

5. Wymagane dokumenty :

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata,
 5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 8. koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi w zakresie spraw: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług. W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

6. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi kandydaci mogą uzyskać w siedzibie podmiotu leczniczego w godzinach pracy Przychodni po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem ułatwienia dostępu do wskazanych informacji – uzgodnienia terminu można dokonań w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu 76 8788472. Udostępnieniu podlegać będą jednakowe materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego zawierające statut, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za 2018 rok i wykaz usług specjalistycznych świadczonych przez SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, Sekretariat pokój nr 9 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi) na adres Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi”, w terminie do 21 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Złotoryi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

9. Rozpatrzenie przez komisję konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja nie później niż do dnia 25 czerwca 2019 r.

10. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Złotoryi i SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • RODO (docx 18.15 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na kandydata na stanowisko - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.06.2019 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.06.2019 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 58