wersja do wydruku Piotr Rewig 22.05.2019 13:23

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja"

Zaproszenie do składania ofert
dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze
wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja”.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja”.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Tel. 76/ 8779 100, Fax 76/ 8783 120
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja” (od zjazdu do PSZOK-a i oczyszczalni ścieków do granicy miasta – dz. nr 1/1, 1/2, 1/5 obr. 6 miasta Złotoryja).

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej realizację w/w inwestycji, tj.:

 • budowę/ przebudowę chodnika na ciąg pieszo – rowerowy na dł. ok.1 100 m i szer. 3,0 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej o pow. ok 3 700 m2);
 • budowę chodnika na dł. ok. 20 m i szer. 2,0 – 3,0 m z kostki betonowej (przy przejściach dla pieszych);
 • wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego;
 • wykonanie odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego;
 • wykonanie przejść dla pieszych wraz z doświetleniem;
 • wykonanie zatoki autobusowej (nakładka z nawierzchni mineralno – bitumicznej o pow. ok 100 m2);

Przebieg ciągu pieszo – rowerowego wskazano na załącznikach mapowych – 2 szt.;

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji.

 1. Roboty przy opracowywaniu dokumentacji projektowej będą polegać m.in. na:
 • a) uzyskaniu wszelkich niezbędnych materiałów m.in. wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp.;

 • b) wykonaniu dokumentacji, w skład której wchodzić będą m.in.:

  1. projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  2. projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  3. projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia drogowego – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  4. projekt budowlano – wykonawczy usunięcia kolizji sieciowych – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  5. kosztorys inwestorski – 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);

  6. przedmiar robót – 2 egz.wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i programie NORMA (format .ath);

  7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  8. informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym, zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  9. projekt organizacji ruchu na czas robót – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

  10. projekt docelowej organizacji ruchu – 6 egz. wraz z egzemplarzem na nośniku elektronicznym zapisanym w ogólnie dostępnym formacie;

 • c) przedłożeniu oświadczenia, że projekt wykonany jest zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich;

 • d) opracowaniu operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem decyzji/ pozwolenia wodno – prawnego;

 • e) uzyskaniu zatwierdzeń dla czasowej i docelowej organizacji ruchu;

 • f) uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane;

Zamawiająca dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń niż te podane w programie funkcjonalno – użytkowym, koncepcji programowo – przestrzennej, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlanych o analogicznym charakterze i przeznaczeniu pod warunkiem utrzymania parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż zastosowane w ww. dokumentach, tzn. pod warunkiem zachowania standardu urządzeń, tak w odniesieniu do ich formy, sposobu konstrukcji i użytych połączeń, jak kolorystyk i materiałów, z których są wykonywane.

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne, odpowiednie (lub równoważne) normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot umowy strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności strony nie mogą, z powołaniem się na tą okoliczność, ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

CPV:

 • 71-00-00-00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
 • 71-32-20-00-1 Usługi inżynierii projektowej w/z inżynierii lądowej i wodnej.

3. Termin wykonania zamówienia:

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Projektanta na etapie przygotowania oferty obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Projektant z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty uzyskania map, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wszelkich pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej.
 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 07.06.2019r. do godz. 14:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: dorota.michalska@zlotoryja.pl

6. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Projektantami są:

 • Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 – 120;
 • Dorota Michalska – Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 – 139, e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2019 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż