UCHWAŁA NR 0007.VIII.58.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR 0007.VIII.58.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2067) oraz uchwały Nr XLIX/321/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.10.2006r. w/s zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się, z budżetu Miasta Złotoryja, w roku 2019 dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
§ 2. Wykaz dotacji, o których mowa w § 1, określony jest w załączniku do uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.58.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż