UCHWAŁA NR / XI/62 /2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września  2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  grunty, budowle oraz budynki lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz przez innych przedsiębiorców, którzy podejmą po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Miasta Złotoryi,”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Zwolnienie, o którym mowa w § l ust. l pkt 2, przyznawane jest na podstawie zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru, zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a w przypadku osób fizycznych, także zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku osób fizycznych zwolnienie to nie może być wyższe od 12 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego, natomiast w przypadku innych przedsiębiorców zwolnienie to w pierwszym i drugim roku działalności obejmuje całość należnego podatku, natomiast w trzecim roku działalności i w latach następnych zwolnienie nie może być wyższe od:
a) 15 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 5 do 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
b) 30 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
c) 50 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 21 do 40 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
d) 70 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 41 do 60 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
e) 120 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia od 61 do 100 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
f) 200 krotnej minimalnej płacy obowiązującej w dniu l stycznia danego roku podatkowego w przypadku zatrudnienia powyżej 100 pracowników.
Wielkość zwolnienia, o którym mowa w § l ust. l pkt 2 nie może przekroczyć należnego podatku na każdy rok podatkowy.”

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR / XI/62 /2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 08:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 66