UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) – Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin przyznawania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Udzielenie dotacji celowych ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie niskiej emisji oraz wymianę nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne metody grzewcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż