Zarządzenie nr 0050.123.2019      
Burmistrza Miasta Złotoryja 
z dnia 12 czerwca 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  ( Dz. U.  z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi.  
 
§ 2
Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.  
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. oświaty. 
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Burmistrz Miasta Złotoryja 
Robert Pawłowski 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia n r0050.123.2019
Burmistrza Miasta Złotoryja 
z dnia 12 czerwca 2019
 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi, ul. Górnicza 21/23 59-500 Złotoryja. 
 
§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597); 
§ 2. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania :
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne   i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał :
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub, 
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo, 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, 
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm. ),  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.).
11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn.zm.).
§ 3. Do konkursu może również przystąpić: 
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) – spełniający wymagania określone                                  w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.     
§ 4. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz 
2. spełnia wymagania określone w   § 1 pkt 2-11 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 159) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
§ 5.  Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania :
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym;
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli:
6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);
10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).
§ 6. Wymagane przez kandydatów dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587):
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo 
b) stażu pracy dydaktycznej– w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) 
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa 
w pkt. 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – przypadku cudzoziemca; 
7. poświadczonych  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego               o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1458 z późn. zm.);
11. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U.   z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku          nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
15. klauzula informacyjna dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
§ 7. 
1.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, adresem e- mail, numerem telefonu i dopiskiem: 
 
„Konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi”
 
w terminie do 26.06.2019 r. do godziny 1400 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pokój nr 9), pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Złotoryi. 
 
2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Złotoryja. 
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie. 
 
                                                                                                          Burmistrz Miasta Złotoryja 
                                                                                                                 Robert Pawłowski 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.06.2019 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.06.2019 15:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 180