Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Złotoryja
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego

I. KONKURS JEST OGŁOSZONY NA PODSTAWIE

art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.2019
 poz. 688) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. 2019 poz. 869)

II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ( Dz.2019 r. poz. 688) zwanych w dalszej części „Oferentem”

III. CEL
Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Złotoryja w zakresie:

1. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję

Wyłonione oferty uzyskują dotację na dofinasowanie realizacji zadania.

IV. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

Zadanie 
W zakresie: kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – Alejki reaktywacja

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na zadanie dla wybranych oferentów  w wyniku konkursu –  20.000 zł
Cel zadania:
Organizacja imprez mających wesprzeć integrację społeczną wszystkich grup wiekowych mieszkańców Złotoryi, zgodnie ze zwycięskim projektem nr 5 Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego „Alejki reaktywacja”: https://zlotoryja.budzet-obywatelski.org/projekt/5029

Łączna kwota środków przekazanych oferentom na podobne zadania w 2018 r. – 20.000 zł


V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Konkurs rozstrzyga w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Złotoryja po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3. Od Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie służy odwołanie.
4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.2019 r. poz. 688.)
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta ubiegającego się 
o dotację.
7. Konkurs może wygrać więcej niż jeden oferent.
8. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota współfinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego współfinansowania, stosownie 
do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji 
w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.
9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania publicznego oraz zmniejszenia proporcjonalnie do otrzymanej dotacji środków własnych lub rezygnacji z jego realizacji.
10. Burmistrz Miasta Złotoryja odmawia podpisania umowy i przekazania dotacji, 
w przypadku kiedy oferent zmniejszy swój wkład własny w stosunku większym niż proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.
11. Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Burmistrz Miasta Złotoryja może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się, że:
– rzeczywisty zakres zadania znacząco różni się od opisanego w ofercie,
– oferent lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
– zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
- oferent w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, nie przedstawił dotującemu zaktualizowanego harmonogramu, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań 
i zaktualizowanego kosztorysu do oferty.
13. Wycena pracy wolontariuszy, nie wymagającej specjalistycznego przygotowania, nie może przekroczyć 17 zł/h.
14. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:
- zakup gruntów, budowę bądź zakup budynków lub lokali,
- pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć przed datą podpisania umowy,
- działalność gospodarczą, polityczną, religijną,
- opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,
- opłacanie kar, grzywny, mandaty,
- wynagrodzenie członków zarządu stowarzyszenia za pracę w zarządzie,
- koszty procesów sądowych,
- odpisy amortyzacyjne,

VI. TERMIN I WARUNKI REALZIACJI ZADANIA

1. Realizacja zadania, o którym mowa w pkt. IV, musi nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

UWAGA!
W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany w ogłoszeniu.

2. Termin realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związane z realizacją zadania.
3. Oferent składający ofertę na realizację zadania, o którym mowa w pkt. IV, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania.
4. Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania mogą złożyć ofertę wspólną.
5. Szczegółowy termin i warunki  realizacji zadania zostaną określone każdorazowo 
w wiążącej strony umowie.
6. Oferent zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników zadania publicznego od następstw nieszczęśliwych wypadków. W uzasadnionych przypadkach oferent zobowiązuje się ubezpieczyć zadanie publiczne od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie.
8. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub innym akcie wewnętrznym oferenta.
9. Na oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.
10. Po przyznaniu dotacji oferenci są zobowiązani do:
a) przedstawienia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zaktualizowanego harmonogramu, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania celem przedłożenia do akceptacji dotującego, które stanowić  będą załączniki do umowy,
b) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadania publicznego w terminach określonych w umowie,

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert na zadania upływa  z dniem 5 lipca 2019 roku
od poniedziałku do czwartku do godz.15:30
w piątek do godz.14:30 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności, 
w formie maszynopisu, tekstu komputerowego lub czytelnym pismem ręcznym.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
4. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
5. Oferty złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.
6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków w ofercie lub poprawy błędów rachunkowych w wyznaczonym terminie.
7. Oferty złożone po w/w terminie, na niewłaściwych drukach, niepoprawione zgodnie z ust. 6, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

VIII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi 
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 29 października 2018 r.  (Dz. 2018 poz. 2057) .Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Złotoryja www.zlotoryja.pl w BIP w menu przedmiotowym/ zadania publiczne/ formularze.
2. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.2019 r. poz.688)
3. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz 
z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątką nagłówkowa oferenta. 
5. Wymagane załączniki do oferty:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta(-ów) (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
c) aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

IX. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.2019 poz. 688 )
2. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w terminie siedmiu dni roboczych po dniu,  
w którym upłynął termin składania ofert.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta Złotoryja, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja konkursowa swoją opinię przedstawi Burmistrzowi Miasta Złotoryja, który podejmie ostateczną decyzję
4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert na zadanie 
- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i  o wolontariacie,
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- ocenia proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

7. Dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez więcej niż jeden podmiot.

X. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Złotoryja, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na stronie internetowej www.zlotoryja.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w terminie 30 dni, po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.


Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.06.2019 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:14.06.2019 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 26